Bli traineebedrift

Bli traineebedrift i Framtidsfylket

Framtidsfylket styrkar distrikta ved å rekruttere og behalde ung arbeidskraft. Til no har vi rekruttert 270 kandidatar til Vestland sitt eige traineeprogram. Er du vår nye traineebedrift?

Mangel på kompetent og nødvendig arbeidskraft er ei utfordring i Vestland, og spesielt i distrikta. Framtidsfylket jobbar for å få nødvendig kompetanse inn i bedriftene gjennom traineeprogrammet.

Ønsker du å tilsetje ein trainee i 2021/22? Send epost til: linda@framtidsfylket.no eller ring 990 17 852 for meir info om programmet.

Kvifor skal du tilsetje ein trainee?

Det er mange gode grunnar til å tilsette ein trainee, og aller viktigast er kanskje fersk kompetanse og friske tankar inn i bedrifta. Nyutdanna er motiverte, lærevillige og arbeidsomme kandidatar som utfordrar bedrifta. Ein trainee kan tilføre nye innfallsvinklar og idear, og er ein ressurs for bedriftsutvikling og innovasjon. Framtidsfylket står for ei solid marknadsføring av traineestillingane, og jobbar for at du skal få toppkandidatar i søknadsbunken. I beste fall endar du opp med ei fast tilsetting etter traineeåret.

Ordninga fokuserer sterkt på kompetansebygging for kvar einskild trainee:

  • Personleg utvikling
  • Kompetanseheving
  • Bygge kunnskap om bedrifter og næringsliv i fylket
  • Skape relevante nettverk

Dei beste kandidatane

Gjennom traineeordninga får bedrifta tilført oppdatert kompetanse på bachelor- eller masternivå. Tidlegare traineebedrifter seier at ein trainee aukar kapasiteten og kompetansen deira, og bidreg til eit friskt pust i arbeidsmiljøet. I 2019/20-kullet vart 21 av 25 trainear verande i Sogn og Fjordane, og i 2020 fekk vi 700 søkarar til 33 stillingar. Ordninga tiltrekker seg kandidatar med høg kompetanse, og du kan forvente ein solid søknadsbunke.

Kva krev det å vere traineebedrift?

Bedrifta tilbyr eitt års tilsetting for nyutdanna innan ønska fagområde. Traineeprogrammet går over eit år frå august til august. Intensjonen er å tilby traineane fast jobb etter avslutta traineeperiode, men dette er heilt valfritt. Framtidsfylket arrangerer fem sosiale samlingar med fagleg innhald og personleg utvikling, samt ein utanlandstur, og syter for at traineane blir godt integrerte i fylket.

Vilkår for å bli trainee:

  • maks tre års arbeidserfaring
  • bachelor- eller masterutdanning
  • beherske norsk munnleg og skriftleg

Trainee Vestland – sterkare saman

Framtidsfylket Trainee og Trainee Indre Hordaland har inngått eit samarbeid om Trainee Vestland. Eit viktig verkemiddel for å synleggjere distriktsvestland som ein attraktiv og solid arbeidsregion. Saman tilbyr vi det einaste fylkesdekkande traineeprogrammet i landet. Målet er å styrke konkurransekrafta og innovasjonsevna til næringslivet i Distriktsvestland ved å auke talet unge menneske med høgare utdanning som vil arbeide og bu her.

Ønskjer di verksemd å ha trainee i 2021/2022? Kontakt:

Dagleg leiar i Framtidsfylket, Linda Hovland: linda@framtidsfylket.no eller ring 990 17 852 for meir info (Sogn og Fjordane).

Dagleg leiar i Næringshagen i Ullensvang, Anna Gursli Langesæter: anna@nhodda.no eller ring 958 90 237 for meir info (Hordaland).