Sunnfjord kommune Hovedbilde

Studentjobb, prosjektmedarbeidar Trygg Elv

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Sunnfjord kommune Sunnfjord Sommerjobb
Sunnfjord kommune Logo

Sunnfjord kommune

Hafstadvegen 42, rådhuset
6802 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Joar Helgheim
99202664

Søknadsfrist

24. mars 2023 Søk på stillinga her

Om stillinga

Eininga landbruk og miljø har ansvar for fagfelta landbruk, klima og miljø. Vi er 9 fast tilsette som er primært lokalisert til Sunnfjord rådhus i Førde, men har også høve til å jobbe frå servicetorga på Sande, Skei og i Naustdal. Vi har godt arbeidsmiljø og tilsette med brei fagleg bakgrunn innanfor landbruk, klima og miljøforvalting.

Sunnfjord kommune er ein av fleire kommunar som i lag med NTNU og NVE er deltakar i forskingsprosjektet «Trygg Elv». Vi søker studentar til spennande og variert sommarjobb, med oppgåver knytt til dette prosjektet. Den som får sommarjobb hjå oss kan også bli utplassert hjå Stryn kommune deler av sommaren.

Trygg Elv prosjektet har som mål å utvikle metodar for effektiv kartlegging av kritiske område langs bekkar og vassdrag i forhold til flaum, erosjon, jord- og kvikkleireskred. I prosjektet utviklast metodar som koplar informasjon frå GIS system med strøymingsforhold i vassdrag, og på bakgrunn av dette identifisere kritiske punkt der ein må ha ekstra fokus og vurdere tiltak.

Prosjektet tok til i 2018 og i løpet av våren 2023 vil vi ha klar ein prototype av metoden. Denne ønsker vi teste ut i kommunane som er med i prosjektet. Ein viktig del av prosjektet vil vere å sjå om det metoden finn som kritiske punkt stemmer med det ein kan observere i vassdraga. Arbeidet inneber med andre ord ein god del synfaring langs bekkar og vassdrag.

Vi har ledig:

 • 100 % mellombels stilling som prosjektarbeidar Trygg elv i perioden juni - august.

Sommarjobben vil vere svært relevant for studentar med interesse for eit eller fleire av tema naturfarar, vatn, geologi, geoteknikk, planlegging, veg, bane og annan infrastruktur. Ikkje minst vil den være relevant for studentar som ønsker høve til å kombinere felt og kontorarbeid.

Sommarjobben kan knytast til studie innan dei nemnde fagområda og kan vidareførast i eller vere del av prosjekt- og masteroppgåve om dette er av interesse.

Arbeidsoppgåver:

kan tilpassast den enkelte søkar sine kvalifikasjonar og interesser og kan omfatte:

 • kartlegging og dokumentasjon av tidlegare hendingar i Sunnfjord og Stryn med feltsynfaring og oppmåling der dette ikkje er gjort
 • bruk av GIS og metoden utvikla for GIS
 • synfaring av vassdrag og identifisering og dokumentasjon av potensielle kritiske punkt ihht NVE sin rettleiar for kartlegging av bekker og vassdrag

Arbeidet vil blei rettleia av og uført i samarbeid med personar frå kommunen og NTNU og NVE. I tillegg til oppgåver knytt direkte til Trygg Elv prosjektet vil det være aktuelt å delta i andre relevante oppgåver i kommunen.

Krav til søkar:

 • avslutta minimum 1års studiar på høgare nivå (Universitet/høgskule) knytt til eitt eller fleire av områda naturfare, geografi, geologi, geoteknikk, vatn og miljø, veg eller planlegging
 • førarkort klasse B (personbil)
 • norsk skriftleg og munnleg

Du bør:

 • ha erfaring med GIS, Dronar eller IT system er en fordel
 • vere fleksibel, sjølvstendig og løysningsorientert
 • ha gode fjellsko, være glad i natur og å være ute, og ikkje redd for utfordringar
 • vere student som ønsker prosjekt- eller masteroppgåve relatert til prosjekt Trygg elv

Vi tilbyr:

 • ein spennande og utviklande læreplass med varierte arbeidsoppgåver
 • dyktige rettleiarar med høg kompetanse
 • løn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk

Startdato: fleksibel, men helst i løpet av juni.

Det kan bli aktuelt å tilsetje to studentar, om tilhøva ligg til rette for det.

Du søker elektroinisk

Velkommen som søkar!