NAV Økonomiteneste Hovedbilde

Brenn du for forretningsutvikling, digitalisering og den gode brukaropplevinga?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Spennande stilling som produkteigar NAV Økonomiteneste Sogndal Fulltid
NAV Økonomiteneste Logo

NAV Økonomiteneste

Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Herdis Ulveseth
99718546

Søknadsfrist

14. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Dette er ein unik sjanse til å bli med på digitalisering av økonomiløysingane i NAV. Vi jobbar kvar dag for å tilby effektive tenester som støttar det viktige samfunnsoppdraget til NAV, og no styrkar vi laget med ein utviklingsorientert og erfaren produkteigar på økonomiområdet.

Arbeidsoppgåver

Økonomiområdet i NAV er under utvikling og vi skal mellom anna ta i bruk nye løysingar for bestilling, faktura, analyse og rapportering. Vi kjøper standardløysingar som skal takast i bruk i NAV for å gi høgare effektivitet, auka kvalitet og ein betre arbeidskvardag for dei tilsette. I denne stillinga vert du produkteigar på fakturaområdet, og du får ansvar for å lede teamet som skal innføre og forvalte ei heilt ny fakturaløysing i NAV. Teamet er tverrfagleg og består av medarbeidarar med både økonomi- og IT-kompetanse.

Du skal:

 • Ha ansvar for at fakturaløysinga møter konkrete brukarbehov
 • Sørge for eit heilskapleg perspektiv på fakturaområdet
 • Sikre teamet sitt strategiske fokus, og at teamet prioriterer godt
 • Sørge for at innføring og forvaltning vert gjennomført på ein slik måte at det skaper forutsigbarheit for brukarar og andre interessentar
 • Sikre at teamet samhandlar med alle relevante interessentar
 • Løfte hindringar og utfordringar som teamet ikkje kan løyse sjølv
 • Sikre at vi tilbyr ei fakturaløysing som svarar ut konkrete brukarbehov, som er innanfor gitte rammer og som oppfyller krava i økonomireglementet i staten

Kvalifikasjonskrav

Du har:

 • Relevant høgare utdanning på mastergradsnivå, eller du har lang relevant arbeidserfaring som kan kompensere for lågare utdanningsnivå
 • Erfaring frå produktutvikling, prosjektleiing eller anna leiarerfaring
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg

God økonomiforståing og kjennskap til økonomiregelverket i staten er ein fordel.

Om deg

For å lykkast i denne rolla kjenner du deg kanskje igjen i dette

Du trivst med å jobbe tverrfagleg, og du forstår at produkta og tenestene må vere så enkle som mogleg for brukarane. Du kan sjå det store biletet, samtidig som du har auge for detaljar. Du er kreativ og ser nye løysingar der andre tenker tradisjonelt. Du jobbar hardt for å nå måla dine, og du evner å prioritere kva som er viktig og kva som kan vente. Du likar å jobbe saman med andre, og veit at rollen som produkteigar krev tett samarbeid med folk frå ulike fagmiljø på tvers av verksemda.

Vi tilbyr

 • Eit godt, inspirerande fagleg og sosialt miljø med spennande oppgåver
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Familievenleg personalpolitikk med gode velferdsordningar
 • Gode arbeidstidsordningar med fleksitid og treningstime i arbeidstida
 • Lønn som rådgjevar/seniorrådgjevar i lønnsspenn kr 524 900- 637 900 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidsstad er Leikanger, og vi praktiserer hybrid arbeidsplass med moglegheit for heimekontor.

NAV Økonomiteneste Kulturbilde