Luster kommune Hovedbilde

Programrådgjevar flyktningteneste

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Flyktningtenesta har ledig 100% fast stilling som programrådgjevar frå 01.01.22.

Flyktningtenesta er ein del av NAV Luster med tilsaman 2,8 faste stillingar. Tenesta har det koordinerande ansvaret for busetjing og kvalifisering av flyktningar i Luster kommune.

Programrådgjevar sitt ansvar er å kartlegge den einskilde vaksne flyktning, for vidare å utarbeide integreringsplan med mål som skal ligge til grunn for deltakar sin veg til utdanning og/eller arbeid. Programrådgjevar jobbar med rettleiing, gjennomføring og evaluering av introduksjonsprogram. Programrådgjevar vil og ha ansvar for å utvikle og gjennomføre ulike kurs og tiltak knytt til arbeid, utdanning, livsmeistring og deltaking i samfunnslivet i tett samarbeid med Luster vaksenopplæring.

Arbeidsoppgåver

 • Kartlegging, rettleiing og sakshandsaming etter introduksjonslova og integreringslov
 • Oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogrammet
 • Oppfølging knytt til arbeid, aktivitet og utdanning
 • Tett samarbeid internt i flyktningtenesta, vaksenopplæringa og NAV
 • Samarbeide tett med ulike tiltaksarrangørar, arbeidsgjevarar og skule
 • Dokumentasjon, journalføring og rapportering
 • Undervisning

Kvalifikasjonskrav

 • 3 årig relevant høgskuleutdanning innan helse- og sosialfag, eller anna relevant utdanning.
 • Førarkort klasse B
 • Erfaring frå arbeid med målgruppa
 • Kunne kommunisere godt både på norsk og engelsk
 • Digitale ferigheiter

Om deg

Du bør:

 • Kjenne til lokalsamfunnet, næringslivet, lag og organisasjonar.
 • Vite innhaldet i introduksjonslova, integreringslova og sosialtenestelova
 • Ha erfaring med karriererettleiing og arbeidsretta oppfølging
 • Tru på at alle mennesker har ressurser som kan nyttast i arbeid

Me legg vekt på

 • Evne til å skapa gode relasjonar og motivere til framgang og utvikling
 • Å vere sjølvstendig og ta ansvar, men også samarbeide og fungere i team
 • Evne til å arbeida systematisk og målretta, men samtidig vera i omstilling
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å handtera fleire saker samtidig
 • Personlege eigenskapar og ferdigheiter

Vi tilbyr

 • Spennande oppgåver i eit felleskap med mykje komptanse på kvalifisering og integrering.
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde