Leiar NAV Nordfjord Bilde

Leiar NAV Nordfjord

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Vi ser etter ein tydeleg og engasjert leiar som brenn for NAV sitt samfunnsoppdrag. Har du pågangsmot, engasjement og ønskjer meiningsfulle og varierte arbeidsoppgåver er dette stillinga for deg.

NAV skal gje menneske moglegheiter og vårt mål er å få fleire i arbeid og aktivitet. Vi leverer arbeids- og velferdstenester til befolkninga i Norge og har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet.

Frå 1. mai 2023 etablerer kommunane Bremanger, Gloppen, Stad og Stryn eit vertskommunesamarbeid om dei kommunale tenestene i NAV. Stad kommune er vertskommune for samarbeidet, og saman med NAV Vestland vil kommunen vere likeverdig eigar av NAV Nordfjord. Begge instansar vil vere involvert i arbeidet med å etablere og utvikle NAV Nordfjord til å levere heilskaplege og likeverdige tenester for innbyggjarane og verksemdene i alle dei samarbeidande kommunane.

Vi søkjer etter ein tydeleg, engasjert og utviklingsorientert leiar som kan forme og utvikle tenesta vidare gjennom gode og trygge prosessar. Leiar skal, saman med leiarteamet og dei tilsette, sikre god samhandling mellom kontora i vertskommunesamarbeidet og mellom eksterne samarbeidspartar.

Som NAV-leiar vert du kommunalt tilsett og du vil få kontorstad på Nordfjordeid. Du får ansvaret for 43 tilsette på dei fire kontorlokasjonane i Svelgen, Sandane, Nordfjordeid og Stryn. Som NAV-leiar i Nordfjord vil du fungere som regionleiar og rapportere til Fylkesdirektør i NAV Vestland på statleg del av NAV og til Kommunedirektør i Stad på det kommunale ansvarsområdet. I tillegg vil du ha eit særleg ansvar for å sikre god informasjon med dei andre kommunane i samarbeidet. NAV Stad ligg til kommunalområdet Helse og omsorg i Stadd kommune og du vil vere ein del av kommunalområdet sitt overordna leiarteam.

Arbeidsoppgåver

 • Fagleg og administrativt ansvar for NAV Nordfjord, inkludert økonomi-, budsjett- og personalansvar
 • Sikre mål om effektiv drift og resultatansvar gjennom å leie personalressursar og oppgåver
 • Sikre godt samarbeid mellom kommunane i vertskommunesamarbeidet
 • Utvikle velferdstenestene i region Nordfjord med særleg fokus på likeverdige tenester og brukarane sine behov
 • Utvikle og implementere nye arbeidsmetodar i tråd med den digitale utviklinga av NAV sine tenester
 • Motivere og utvikle medarbeidarane gjennom kompetanseutvikling, meistringsorientering og tillitsbasert leiing
 • Aktiv kontakt med næringsliv, offentlege etatar og organisasjonar
 • Ansvar for å følge opp lov- og avtaleverk og samhandling med tillitsvalde i begge styringslinjer, samt med verneombod

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført relevant utdanning tilsvarande minimum bachelor
 • Vi ønskjer ein leiar som har formell leiarutdanning og erfaring som leiar
 • God forståing for NAV sitt samfunnsoppdrag
 • Erfaring frå strategisk planarbeid, budsjettarbeid og økonomistyring
 • Erfaring frå samhandling med tillitsvalde og kjennskap til regelverk i stat og kommune vil vere ein fordel
 • God kunnskap om bruk av digitale verktøy og utvikling av desse
 • God skrifteleg og munnleg framstillingsevne

Om deg

 • Forstår og praktiserer leiarrolla på ein måte som skapar tillit, engasjement og motivasjon internt blant medarbeidar og tillitsvalde, og eksternt overfor samarbeidspartnerar
 • Er sjølvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert, løysingsdyktig og har god gjennomføringskraft
 • Evner å leie i omstilling. Er fleksibel og open for endringar og nye initiativ som kan skape betre løysingar
 • Forståing for arbeids- og velferdspolitikken i eit samfunnsperspektiv
 • Engasjert i utvikling av tenester til innbyggjarar og arbeidsliv
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Tydeleg og strukturert
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Meiningsfylte oppgåver knytt til eit viktig og spennande samfunnsoppdrag
 • God pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Løn etter avtale