Koordinator i integreringstenesta - 2. gongs utlysing

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Høyanger kommune Høyanger Fulltid
Høyanger kommune Logo

Høyanger kommune

Postboks 159
6991 Høyanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Leiar for integreringstenesta Ingrid Sviggum Håre
46882810

Søknadsfrist

4. desember 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Integreringstenesta har ansvar for å busette og etablere nykomne flyktningar og deira familiar i Høyanger kommune, samt koordinere innsatsen rundt flyktningar i introduksjonsprogrammet.

Arbeidsoppgåver knytt til integreringsarbeidet i kommunen må skje i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lov- og regelverk.

Føremålet med arbeidet er å styrke nye innvandrarar sine mogelegheiter for deltaking i yrkes- og samfunnslivet, og til å bli økonomiske sjølvstendige.

Vi ser etter deg som ønskjer å bidra til at nye flyktningar i Høyanger skal oppleve støtte, meistring og føle seg inkludert. Stillinga er ledig frå 01.01.23

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglova

Arbeidsoppgåver

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Samordne kommunale tenester i samband med busetting av flyktningar
 • Samarbeid med aktørar som NAV, helsetenester, utdanningsinstitusjonar m.m.
 • Kartlegging av kompetanse inkl. søknader om norsk godkjenning av utdanning (NOKUT)
 • Hjelp og støtte til navigering i offentlege tenester
 • Målretta og fagleg arbeid med flyktningar frå busetting til gjennomført introduksjonsprogram, her under rettleie flyktningar i å sette mål for å komme i arbeid og utdanning
 • Koordinere kommunen sitt introduksjonsprogram, utarbeide integreringsplan, sørgje for integreringskontrakt, herunder følgje opp den enkelte programdeltakar
 • Sakshandsaming og skriftleg dokumentasjon jf. gjeldande lovverk
 • Halde kurs i livsmeistring. Dei som har barn under 18 år, skal i tillegg også få delta på kurs i foreldrerettleiing

Kvalifikasjonskrav

 • Stillinga krev relevant bachelor innan sosial, helse eller samfunnsfagleg utdanning frå høgskule eller universitet.
 • Lang og relevant erfaring frå arbeid med flyktningar kan erstatte kravet om bachelor
 • Rettleiings- og relasjonskompetanse
 • Kjennskap til offentleglova, forvaltningslova og integreringslova
 • Gode digitale ferdigheiter
 • God kommunikasjonsevne i norsk, munnleg og skriftleg
 • Ønskjeleg med erfaring fra rådgjevings-/sosialt arbeid, inkludert sakshandsaming
 • Førerkort kl. B

Om deg

Personlege eigenskapar:

 • arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner
 • fleksibel og god lagspelar
 • strukturert, tydeleg og handlekraftig
 • har god kommunikasjon og formidlingsevne
 • evne til prioritering og hurtig omstilling når situasjonen krev det
 • evne til å sette grenser

Vi tilbyr

 • Ein kommune som er komen langt i utviklinga med flyktningarbeidet
 • Eit arbeidsmiljø med høve til fagleg utvikling og stor variasjon av arbeidsoppgåver
 • Eit triveleg arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer med god fagleg kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Lønn etter tariff