Helsefagarbeidar i heimetenesta - 100 % fast stilling

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Fjaler kommune Fjaler, Fulltid

Vi er interessert i å finne gode løysingar i oppgåvene vi utfører for dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team?

Vi har ledig 100% fast stilling som helsefagarbeidar, med arbeidsstad i heimetenesta. Som helsefagarbeidar vil du ta del i tredelt turnus med arbeid kvar 3. helg. Vi nyttar årsturnus over 52 veker med start i månadsskifte februar/mars.

Våre tenester er tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har mange spanande oppgåver. Det er oppretta ressursgrupper på tvers av einingane i kommunen innan ulike tema som rehabilitering, ernæring og diabetes, kreft, velferdsteknologi og demens. Dette for å få ytterlegare kompetanse innan dei ulike fagfelta.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i det daglege arbeidet slik at tenestene sine arbeidsoppgåver vert utført på ein smidig og god måte
 • Sikre at det vert utført fagleg forsvarleg tenesteyting til den einskilde brukar
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eiga avdeling og til eit godt samarbeid med dei andre einingane
 • Jobbe kunnskapsbasert
 • Bidra til auka fagleg utvikling
 • Tverrfagleg oppfølging

Kvalifikasjonar

 • Helsefagleg utdanning
 • Førarkort klasse B
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Sjølvstendig
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø og samtidig ha eit godt humør
 • Engasjement for eldreomsorg

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer
 • Introduksjonsprogram for nytilsette
 • Ein variert og kjekk kvardag
 • Løn etter sentralt lønns- og stillingsregulativ
 • Innmelding i pensjonsordning

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for unntak frå offentleggjering, vil søkjaren bli kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste blir gjort offentleg.