Forskar innan klimaomstilling Bilde

Forskar innan klimaomstilling

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Forskar innan klimaomstilling Vestlandsforsking Sogndal Fulltid

Om stillinga

Vestlandsforsking har stor aktivitet på området klimaomstilling og ønskjer å tilsetje ein seniorforskar som får tilknyting til forskingsgruppa for klima og miljø og forskingssenteret Noradapt (Norsk senter for berekraftig klimatilpassing). Noradapt har som mål å styrke samfunnet si evne til klimatilpassing innafor rammene av ei berekraftig utvikling og rettar seg både mot privat og offentleg sektor.

Arbeidsoppgåver

Arbeidet inneber difor kontakt med offentlege og private verksemder og aktørar som på ulike måtar må tilpasse seg klimaendringane, og arbeidsoppgåvene kan til dømes omfatte formidling og rettleiing i tillegg til tradisjonell forskingsaktivitet.

Aktuelle forskingstema er analyse og handtering av klimarisiko, klimatilpassing, energiomstilling, sirkulær økonomi og berekraftig utvikling. 

Kvalifikasjonskrav

Du bør ha ei fagleg hovudforankring innan samfunnsfag og gjerne kompetanse på både kvantitative og kvalitative metodar. Søk arar med relevant doktorgrad og forskarerfaring vil bli føretrekte. Vi er også opne for søk arar utan doktorgrad som har relevant erfaring frå privat eller offentleg verksemd.

Om deg

Du må trivast med oppdragsforsking og kunne delta i faglege fellesskap på tvers av disiplinar. Vi legg vekt på sjølvstende, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men òg trekk som god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. I tillegg er det viktig at du har god munnleg og skriftleg formuleringsevne både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

fagleg interessante og utviklande oppgåver, godt arbeidsmiljø og gode velferdsordningar. Vi har velutvikla samarbeidsnettverk både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vestlandsforsking Kulturbilde