Fastlege ved Eid legekontor

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Ledig fastlegeheimel på Nordfjordeid i Stad kommune.

Stad kommune lyser ut fastlegeheimel i godt opparbeidd praksis i kommunalt drive legekontor på Nordfjordeid frå 01.09.2022.

Fastlegeheimelen har ei listelengde på 800 pasientar (700 pasientar ved tilsetting av ALIS) og inntil 7,5 timar per veke i kommunal deltidsstilling. Stillinga er tredelt og omfattar kurativt arbeid, legevaktarbeid og offentlege arbeidsoppgåver.

Stad kommune har to legekontor som begge er kommunalt drive. Legetenesta i Stad har tolv fastlegeheimlar.

Legekontoret nyttar Infodoc Plenario journalsystem. Det er tilsett sjukepleiarar og legesekretærar som hjelpepersonell. Eid legekontor er med i pilotprosjekt om primærhelseteam.

Eid legekontor har eit godt fagmiljø med 8 andre fastlegar og LIS1. På Nordfjordeid ligg sjukehus med indremedisinsk døgnavdeling, laboratorium, røntgen, skadepoliklinikk, samt døgntilbod på distriktspsykiatrisk senter og ruspost.

Arbeidsoppgåver

 • Stillinga er tredelt og omfattar kurativt arbeid, legevaktarbeid og offentlege arbeidsoppgåver
 • Kommunen er vertskommune for interkommunal legevakt
 • 10-delt kommunal legevakt frå kl. 08.00 til kl. 16.00 på kvardagar. Resten av døgnet og i helgar om lag 20-delt legevakt knytt til Nordfjord legevakt (om lag 22 000 innbyggjarar)

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og fylle krava for refusjon frå HELFO
 • Du må ha førarkort klasse B

Om deg

 • Gode kunnskapar i norsk - både munnleg og skriftleg
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide målretta og sjølvstendig
 • Evne til å arbeide strukturert og på systemnivå
 • God fagleg vurderingsevne

Vi tilbyr

 • Godt opparbeidd allmennmedisinsk praksis i eit godt kollegialt fellesskap
 • God allmennmedisinsk rettleiing
 • Gode økonomiske vilkår
 • Flyttegodtgjersle

Attestar og vitnemål må leggjast ved søknaden. Vi ber om relevante referansar av nyare dato.

Politiattest skal leverast før start i stillinga.

Stad kommune har 6 månadar prøvetid.

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.

Ta gjerne kontakt for ein prat om stillinga!