Stabseining for personal og kommunikasjon

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Fagleiar løn i Stad kommune Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som fagleiar løn frå 01.11.2022. Stillinga er plassert i stabseining for personal og kommunikasjon. Arbeidsstad er Nordfjordeid.

Stabseining for personal og kommunikasjon skal legge til rette for gode organisasjons- og personalprosessar, god dokumentforvaltning og god informasjon og kommunikasjon internt i organisasjonen og ut mot innbyggjarane.

Eininga har i dag ansvar for oppgåver i samband med løns-, personal- og arbeidsgjevarfunksjonane og skal støtte og legge til rette for dei 32 einingane i Stad kommune. Eininga har også ansvar for post- og arkivfunksjonane inkludert dokumentforvaltning i fleire av fagsystema i kommunen. Vi skal også legge til rette for auka digitalisering av tenester. Eininga har vidare ansvaret for sentralbordet i Stad kommune og publikumsfunksjonar i Stad rådhus. Eininga legg til rette for og koordinerer politiske møte, valgjennomføring, informasjon og kommunikasjon og bidreg til å gjennomføre ulike arrangement i regi av kommunen.

Vi har no ledig stilling som fagleiar løn i kommunen. Ved eventuell intern tilsetjing av fagleiar kan det bli ledig 100% fast stilling som konsulent/spesialkonsulent løn. Dersom du også vil bli vurdert for ei slik stilling ber vi om at du presiserer dette i søknaden din.

Arbeidsoppgåver

Som fagleiar løn vil du få ansvaret for å følgje opp lønsteamet i organisasjonen. Du arbeider nært med lønsmedarbeidarane, personalsjef og økonomieininga. Du er primærkontakt for definerte einingar etter intern fordeling og arbeider i team med dei andre lønsmedarbeidarane for å sikre overlapping.

 • Arbeid i samband med lønsregistrering, lønskøyring og sjukepengerefusjonar
 • Ansvar for å følgje opp og halde ved like lønssystemet og tilhøyrande forsystem
 • Bidra til å vidareutvikle og digitalisere løns- og personalsystemet
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Bidra til å utvikle og forbetre rutinar og reglement

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høgskulenivå med hovudvekt på økonomi
 • Gjerne vidareutdanning innan revisjon, rekneskap eller ikt
 • Kjennskap til lov- og avtaleverket på løns- og personalområdet i kommunane
 • Kjennskap til arbeidstidsordningar i helsesektoren. Kjennskap til turnus og turnussystem vil vere ein stor fordel
 • Godt språk både munnleg og skriftleg
 • Gjerne erfaring frå liknande arbeid i offentleg eller privat verksemd
 • Kjennskap til fagsystem som Visma enterprise, Expense, Tieto ressursstyring (RS), Acos websak, Webcruiter og Compilo vil bli tillagt vekt
 • Som fagleiar har du ikkje personalansvaret for dei tilsette i lønsteamet, men du vil ha ansvaret for å sikre gode rutinar, god arbeidsfordeling og god arbeidsflyt
 • Ved eventuell intern tilsetjing kan det bli tilsett i stilling som konsulent eller spesialkonsulent. Særleg relevant erfaring kan oppvege for krav om høgskuleutdanning.

Om deg

 • Evne til å organisere arbeidsoppgåvene og følge fristar
 • Evne til å takle mange arbeidsoppgåver og høgt tempo
 • Evne til å arbeide sjølvstendig men også i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nøyaktig og tek initiativ til forbetringsarbeid
 • Bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Eit godt fag- og arbeidsmiljø og varierte oppgåver
 • Løn etter kommunalt avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høve til kompetanseheving og vidareutvikling
 • Vi tilbyr flyttegodtgjersle om du flyttar til kommunen vår

Vi ber om at du lastar opp attestar og vitnemål saman med søknaden. Vi ber om referansar av nyare dato. Stad kommune har seks månader prøvetid.

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.

For nærare informasjon om stillinga kan du ta kontakt med stabsleiar personal og kommunikasjon.