Seljetunet, Stad kommune

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Er du sjukepleiar? ynskjer du å jobbe i vakre Stad kommune? då søkjer vi akkurat DEG ! Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Vi søkjer innovative sjukepleiarar som vil bidra til å forme framtidas helseteneste. Vi søkjer etter akkurat deg!

Seljetunet har ledig full stilling som autorisert sjukepleiar i tredelt turnus for snarleg tilsetjing.

Seljetunet utfører tenester til bebuarar i institusjon og bufelleskap lokalisert på seljetunet. Seljetunet har totalt 46 bustadar(29 bustadar for langtidsopphald i institusjon og 16 bemanna omsorgsbustadar). Vi har tre avdelingar for langtidsopphald, der den eine avdelinga er spesielt tilpassa bebuarar med behov for skjerming i kvardagen. I tillegg har eininga 6 senger til avlastingsopphald og korttidsopphald. Hovudkjøkkenet som leverer mat til Seljetunet og til heimebuande i ytre del av Stad kommune er også lokalisert på seljetunet .

Som sjukepleiar hos oss vil du få ansvarsfulle faglege oppgåver som til dømes ansvar for- og mottak av utskrivingsklare pasientar, kommunikasjon med pårørande, lindrande behandling, daglig oppfølging av bebuarane sin helsetilstand , deltaking på legevisitt etter behov og meir. Som tilsett i eininga vil du arbeide tverrfagleg saman med andre tenester for å gi eit best mogleg fagleg tilbod, du vil kunne utvikle deg og få påverke eigen arbeidskvardag.

Er du innovativ, jobbar for kontinuerleg forbetring, og som kan bidra med nye idear og perspektiv i utvikling av tenesta? Då ynskjer vi akkurat deg med på laget!

Vi ønskjer å utvikle eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag. Vi er opptekne av å utvikle tenestene i tråd med nasjonale føringar for morgondagens eldreomsorg. Vi legg vekt på å arbeide målretta med kompetanseutvikling og eit best mogleg arbeidsmiljø for våre tilsette og legg vinn på god livskvalitet for bebuarane.

Dersom du vil jobbe på tvers av våre einingar og/eller avdelingar, vil vi prøve å legge til rette for deg. Om du er i sluttfasen av sjukepleiestudiet, må du gjerne søkje fast stilling hos oss allereie no.

Sjekk oss gjerne ut på facebook:
Seljetunet eller Kokkane på seljetunet

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiefaglege oppgåver, omsorg og medisinsk behandling
 • Kartlegging og vurdering av behov for brukarar
 • Følge opp og dokumentere tenesteytinga etter kvalitetskrav, lovverk og kommunale retningslinjer
 • Rettleie studentar, lærlingar og kollegiale
 • Tverrfagleg samarbeid med anna fagpersonell som fysioterapeuter, lege og andre einingar.

Kvalifikasjonskrav

 • Offentleg godkjend/ autorisert sjukepleiar
 • Gjerne relevant vidareutdanning og kurs
 • Gode språkkunnskapar i norsk både munnleg og skriftleg

Om deg

 • Du jobbar for eit kontinuerlig godt og utviklande arbeidsmiljø
 • Du likar utfordrande arbeidsoppgåver og varierte arbeidsdagar
 • Du er fleksibel og interessert i forbetringsarbeid
 • Du tek initiativ og ansvar
 • Du kan arbeide sjølvstendig og i samarbeid med andre

For oss er det viktig at du trivast med menneske, og at du ønskjer å bruke faget ditt til det beste for våre tenestemottakarar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov, og du må derfor kunne sette deg inn i ulike sjukdomsbilde og anbefalte behandlingsmetodar.

Vi tilbyr

 • Godt tverrfagleg samarbeid og godt arbeidsmiljø
 • Høve til fagleg utvikling
 • Løn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Moglegheit for inkludert 10 % frie timar i turnus
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høve til å inngå avtale om å arbeide fleire helgar i årsarbeidsplan mot ekstra kompensasjon
 • Tilbod om flyttegodtgjersle dersom du vil flytte til kommunen vår
 • Tilrettelegging for vidareutdanning på område som kommunen har behov for

Vi ber om at attestar, vitnemål og relevante referansar vert lagt ved søknaden.

Stad kommune har seks månader prøvetid. Politiattest skal leggast fram før start i stillinga. Aktuelle søkjarar må ha førarkort.

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.

Ring oss gjerne for ein prat, så fortel vi meir!