Vi søkjer akkurat DEG!

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Er du helsefagarbeidar? Vil du arbeide i vakre Stad kommune? Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Er du helsefagarbeidar og på utkikk etter nye utfordringar ? Sjå her!

Stad kommune ved Seljetunet omsorg og rehabilitering har ledig 2 stk 100% faste stillingar frå snarast.

Stillingane inkluderar 20% frie timar og det vert nytta årsarbeidsplan som gir god fleksibilitet i forhold til planlegging av arbeidstid. Stillingane har i hovudsak tredelt turnus og arbeid tilsvarande kvar 3.helg. Det er høve til inngå avtale om å arbeide fleire helgar i årsplanen mot ekstra kompensasjon.

Seljetunet omsorg og rehabilitering har totalt 48 plassar der 32 plassar er avsett til langtidsopphald i institusjon og 16 plassar er bemanna omsorgsbustader.

Ein har tre avdelingar for langtidsopphald, der den eine avdelinga er spesielt tilpassa bebuarar med behov for skjerming i kvardagen. Ein har i tillegg 6 senger til avlastingsopphald og korttidsopphald.

Seljetunet har hovudkjøkken som leverer mat til Seljetunet og til heimebuande i ytre del av Stad kommune.

Vi er opptekne av å utvikle tenestene i tråd med nasjonale føringar for morgondagens eldreomsorg. Vi arbeider målretta med kompetanseutvikling og eit best mogleg arbeidsmiljø for våre tilsette og legg vinn på god livskvalitet for bebuarane.

Arbeidsoppgåver

 • Utføre pleieoppgåver til bebuarane i tråd med gjeldande kvalitetskrav
 • Oppfølging og dokumentasjon av tenesteytinga i pasientjournal etter gjeldande krav til kvalitet, lovverk og kommunale retningslinjer
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Rettleie lærlingar, medarbeidarar og andre

Kvalifikasjonskrav

 • Offentleg godkjend helsefagarbeidar eller hjelpepleiar
 • Er du i sluttfasen av utdanninga til helsefagarbeidar kan du også søkje
 • Gode språkkunnskapar i norsk både munnleg og skriftleg

Om deg

 • Likar å jobbe med eldre
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Likar utfordringar og varierte arbeidsoppgåver
 • Er fleksibel og interessert i forbetringsarbeid
 • Kan arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Har fokus på etikk

Vi tilbyr

 • Godt tverrfagleg samarbeid og godt arbeidsmiljø
 • Høve til fagleg utvikling
 • Løn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle