Einingsleiar - eining for menneske med nedsett funksjonsevne

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Høyanger kommune Høyanger Fulltid

Om stillinga

Tenesteområde helse og omsorg har vært gjennom ein omorganisering for å styrke tenestilbodet vårt i framtida. Kommunen har innført eit nytt leiarnivå med mellom anna tenesteleiar for heimetenester og tenesteleiar for institusjon. Oppbygging av tenestetilbodet for personar med nedsett funksjonsevne er ein del av denne omorganiseringa og einingsleiar ved tenesta vil ha ei viktig rolle i dette arbeidet. Eininga gjev tilbod til brukarar i Lavik og Høyanger.

Vi har ledig nyoppretta 100% stilling som einingsleiar frå snarast. Stillinga inneber arbeid på dagtid.

Arbeidsoppgåver

 • organisere og prioritere eininga sine tilbod og aktivitetar i samsvar med tenesteleiar sine prioriteringar
 • nytte eininga sine tildelte ressursar innan prioriterte oppgåver.
 • ha personalansvar for alle personalgrupper i eininga. Budsjettansvar eiga eining. Einingsleiar rapporterer til tenesteleiar.
 • syte for at eininga sine gjeremål er kvalitetssikra gjennom rutinar for arbeidsfordeling, faglege og administrative prosedyrar og internkontroll.
 • organisere og kvalitetssikre intern opplæring/undervisning som er fastlagd i planer og vedtak i Høyanger kommune.
 • sikre at alle nytilsette får tilfredsstillande innføring i eininga sine faglege og administrative rutinar.
 • rapportere driftsavvik i samsvar med Høyanger kommune sine rutinar og syte for naudsynte tiltak for å førebyggje driftsavvik.
 • kjenne til og følgje gjeldande lov- og avtaleverk for arbeidslivet og Høyanger kommune sine personalpolitiske mål samt føre desse ut i praksis i avdelinga, herunder gjennomføre vedteke retningslinjer for HMT- arbeidet

Kvalifikasjonskrav

 • vernepleiar eller anna relevant høgskule- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå.
 • relevant leiarerfaring

Om deg

 • gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • tillitsskapande med høg integritet
 • fleksibel og endringsorientert
 • tydeleg og god på å prioritere
 • god økonomiforståing
 • engasjert og nytenkjande
 • evne å motivere tilsette

Vi tilbyr

 • interessante og spennande arbeidsoppgåver
 • deltaking i leiarutviklingsprogram som starte hausten 2022
 • rettleiing
 • konkurransedyktig lønn
 • flyttegodtgjersle etter kommunalt regulativ
 • hjelp til å skaffe kommunal bustad
 • gode pensjons- og forsikringsordningar