Ungdomsrådgjevar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

NAV Stad har ledig fast 100% stilling som ungdomsrådgjevar frå 01.07.2022.

NAV Stad har 18 fast tilsette, og kontoret er lokalisert i sentrum av Nordfjordeid. NAV Stad har ansvar for både kommunale og statlege oppgåver. Kontoret jobbar etter «Arbeid først»- prinsippet. Vi skal gje innbyggjarane i kommunen bistand til å kome i arbeid eller aktivitet. Vi bistår også næringslivet med rekruttering. NAV Stad har mellom anna ansvaret for å yte tenester etter lov om sosiale tenester og Husbanken sine ordningar med startlån og bustønad.

Stillinga er i hovudsak knytt til oppfølging og rettleiing av ungdom saman med fleire tilsette i ungdomsteamet vårt, men andre arbeidsoppgåver kan vere aktuelle.

Arbeidsoppgåver

 • Følge opp og rettleie ungdomar med mål om å kome i arbeid, utdanning og aktivitet
 • Rettleie og følgje opp ungdom ved bruk av både statlege og kommunale arbeidsretta tiltak, noko økonomisk råd og rettleiing, og noko saksbehandling knytt til Lov om sosiale tenester i NAV
 • Samarbeide med arbeidsgjevarar og andre aktuelle samarbeidspartar
 • NAV er i stadig utvikling så endring i ansvar og arbeidsoppgåver må påreiknast

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig relevant utdanning frå universitet/høgskule, gjerne sosialfagleg utdanning
 • Det er ein fordel om du har erfaring frå arbeid med ungdom og/eller erfaring frå NAV - eventuelt andre verksemder der kunnskap om menneske og samarbeid med næringsliv står sentralt. Kjennskap til arbeidsmarknaden lokalt og regionalt er ein fordel.
 • God rettleiings-, kommunikasjons- og samhandlingskompetanse
 • God kompetanse på IKT-verktøy generelt
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Om deg

 • ser arbeidsretta løysingar for ungdom og næringsliv og kan vere med å utvikle organisasjonen i tråd med trendar og utfordringar i samfunnet
 • er nytenkande, målretta og kan arbeide effektivt både åleine og saman med andre
 • trivst med høge faglege krav og store variasjonar i arbeidsoppgåver
 • bidreg positivt i arbeidsmiljøet, er fleksibel og initiativrik
 • gode servicehaldningar, god kommunikasjonsevne, og evne til å motivere ungdom og sjå moglegheiter
 • evne til å arbeide målretta, nøyaktig og effektivt
 • personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte, utfordrande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • Opplæring, kurs, fagdagar og kompetansehevande tiltak
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar. Frå løna vert det trekt 2 % pliktig innskot til KLP (pensjonskasse)

Vi ber om at søkjarane lastar opp attestar og vitnemål saman med søknaden og oppgir relevant referanse av ny dato.

Stad kommune har seks månader prøvetid.

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.

Spørsmål vedrørande stillinga kan rettast til leiar NAV Stad, Bodil Førde, mobil 905 86 913 eller team-leiar Karoline Hildenes, mobil 455 02 796.