Sogndal kommune Hovedbilde

Rådgjevar oppvekstmiljø

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Sogndal kommune Sogndal Fulltid

Om stillinga

Vil du arbeida for å gje barn og unge eit trygt, meiningsfullt og aktivt oppvekstmiljø? Sogndal kommune har ledig 100 % fast stilling som rådgjevar innan oppvekstmiljø for born og unge. Stillinga er i staben til kommunalsjef for oppvekst.

Sogndal kommune skal yta gode og likeverdige tenester. Me skal nå nasjonale målsetjingar og måla i samfunnsplanen for kommunen.

Arbeidsoppgåver

 • Fremja livsglede for barn og unge
 • Samhandla og samarbeida med frivillige, lag og organisasjonar om barn og unge sitt oppvekstmiljø
 • Samhandling og samarbeid internt og med andre offentlege aktørar
 • Utvikla kommunen sitt førebyggande arbeid i oppvekstmiljøet
 • Kartlegging, analyse og tiltaksutvikling knytt til rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar
 • Ansvar for gjennomføring og oppfølging av undersøkinga Ungdata
 • Ungdomsrådsarbeid
 • Sakshandsaming

Kvalifikasjonar

 • Bachelorgrad innan samfunnsvitskaplege fag eller anna relevant utdanning på universitet/høgskule-nivå
 • Gode IKT- kunnskapar
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheiter, kontaktskapande evner, er fagleg trygg og har engasjement for barn og unge
 • Du har erfaring med og kunnskap om tverrfagleg arbeid kring barn og unge
 • Du har god forståing for tidleg innsats, førebyggjande arbeid
 • Du er fleksibel og løysingsorientert
 • Du er utviklings- og endringsarbeidsorientert

Personlege eigenskapar vert vektlagde.

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Godt fagleg miljø
 • Løn etter tariff 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.