Sogndal kommune Hovedbilde

Inspektør Sogndal opplæringssenter - vikariat

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Sogndal kommune Sogndal Deltid

Om stillinga

Sogndal opplæringssenter blei oppretta 1.1.2020 og har ansvaret for all vaksenopplæring etter Opplæringslova og Introduksjonslova i Sogndal kommune. Opplæringssenteret har 14 tilsette og om lag 90 deltakarar som får opplæring. Undervisninga går føre seg i Balestrand, Leikanger og Sogndal. Sogndal opplæringssenter har no ledig 60% vikariat som inspektør.

Arbeidsoppgåver:

· Gå inn for rektor ved fråvær

· Fagansvar, dagleg drift og skuleutvikling saman med rektor.

· Planlegging og organisering av undervisning og anna arbeid for tilsette

· Delta i leiarteam og pedagogisk forum i kommunen

· Arbeide aktivt for eit trygt og godt arbeidsmiljø.

· Inspektør har eit overordna ansvar for den digitale satsinga og utviklinga til Sogndal opplæringssenter

Kvalifikasjonar:

· Tilfredsstillande og godkjent undervisningskompetanse for skuleslaget.

· Erfaring frå vaksenopplæring, helst både grunnskuleopplæring for vaksne og norskopplæring for vaksne innvandrarar.

Personlege eigenskapar:

· Fleksibel og løysingsorientert

· Positiv, engasjert og med gode samarbeidsevne

· God formuleringsevne, både munnleg og skriftleg

Me tilbyr:

· Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

· Gode pensjons- og forsikringsordningar

· Gode velferdsordningar

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.


Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.