Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ledige stillingar for juristar:

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Rådgjevar/seniorrådgjevar (jurist) – helse, sosial og barnevern Statsforvaltaren i Vestland Fulltid
Statsforvaltaren i Vestland Logo

Statsforvaltaren i Vestland

Njøsavegen 2
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Øystein Breirem Jacobsen, seksjonsleiar
55 57 22 13

Søknadsfrist

7. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

  • Fast stilling, seksjon spesialisthelse, kontorstad Bergen
  • Årsvikariat, sosiale tenester i seksjon sosial og barnevern, kontorstad Bergen
  • Fast stilling og eit årsvikariat, seksjon kommunehelse og -omsorg. Den eine stillinga får kontorstad Bergen og den andre stillinga får kontorstad i Leikanger. Det er søkarane sine kvalifikasjonar som avgjer om den faste stillinga vert i Bergen eller i Leikanger.

Avdelinga har tre seksjonar og kontorstader i Leikanger og Bergen. Avdelinga har ulike rådgjevings- og forvaltningsoppgåver og fører tilsyn med barneverns-, helse-, omsorgs- og sosialtenestene. Avdelinga har brei kontakt med kommunar, spesialisthelstenester og nasjonale styresmakter.

Vi behandlar enkeltsaker og fører tilsyn med kommunar, helseføretak og institusjonar, gir råd og rettleiing og medverkar til gjennomføring av nasjonale mål. Fylkeslegen leier avdelinga som har tilsette med kompetanse innan barnevern, sosialfag, helse, rettsvitskap, pedagogikk, samfunnsfag og administrasjon.

Arbeidsoppgåvene omfattar juridiske vurderingar i enkeltsaker og klager, tilsyn med helse- og omsorgstenester og råd og rettleiing til kommunar, helseføretak, helsepersonell og enkeltpersonar. Vi har også mange oppgåver innan tvangslovgivinga. Seksjonsleiaren kan tildele andre oppgåver etter avtale.

Arbeidet er variert og inneber samarbeid på tvers av fagfelt. Oppgåvene blir tilpassa kompetansen til den som får stillinga og den samla faglege kompetansen i avdelinga.


Kvalifikasjonar

Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap. Lengre erfaring frå offentleg forvaltning og tilleggskompetanse innan helserett blir vektlagt. Til vikariatet på sosialtenesteområdet er det ønskeleg med erfaring frå Nav.


Personlege eigenskapar

Du må like å finne løysingar og kunne formidle kompliserte problemstillingar på ein god måte.

God munnleg og skriftleg formidlingsevne på nynorsk og bokmål er ein grunnleggjande føresetnad. Du må kunne nytte båe målformer. Vi ber om å få lagt fram arbeid som viser dette i praksis. Aktuelle søkjarar til stillinga må avleggje skriveprøve.

Du må kunne arbeide systematisk og sjølvstendig innan dei fristane som er sette og vere innstilt på å samarbeide nært med kollegaer. Dette gjeld tildelte saker og i avdelinga sitt samla arbeid. Gode samarbeidsevner, evne til systematisk arbeid, fleksibilitet og omstilling blir vektlagt.


Som tilsett hos Statsforvaltaren får du

  • interessante arbeidsoppgåver
  • ein arbeidsplass i utvikling
  • eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
  • medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
  • fleksibel arbeidstid


Vilkår

Stillinga er lønna i stillingskode 1434 rådgjevar/1364 seniorrådgjevar, frå kr 520 000–620 000 brutto per år ut frå kvalifikasjonar og lokal lønnspolitikk. Stilling som seniorrådgjevar har strenge krav til kompetanse. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare lønn.

Statsforvaltaren ønskjer mangfald, og vi oppmodar difor alle kandidatar som er kvalifiserte til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Embetet er IA-verksemd, og vil leggje til rette for arbeidstakarar med nedsett funksjonsevne.

Dei første seks månadane er prøvetid.

Tenestemålet er nynorsk.

Vitnemål og attestar må leggjast ved søknaden.

Søkarlista er i utgangspunktet offentleg. Du kan be om unntak dersom vilkåra i lova er til stades.

Nærare opplysningar om stillinga får du av