Aurland kommune Hovedbilde

Ønsker du ei utfordrande stilling med moglegheit for utvikling og fagleg påverknad?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Kommunikasjonskoordinator Aurland kommune Aurland Fulltid

Om stillinga

Arbeidsgiver Aurland kommune Stillingstittel Kommunikasjonskoordinator Frist 20.01.2022 Ansettelsesform Fast

Aurland kommune har ledig 100% fast stilling som kommunikasjonskoordinator i avdeling for støtte og digitalisering. Stillinga er ledig frå 1. februar 2022.

Støtte og digitalisering omfattar fagområda økonomi, lønn, HR/personal, IKT, informasjon, politisk sekretariat og sentralarkiv. Kommunen er organisert etter 2-nivåmodell med 11 tenesteeiningar og 2 stabsavdelingar.

Kommunikasjonskoordinator vil samarbeide tett med både politisk og administrativ leiing i kommunen, og får ei sentral rolle i å koordinere informasjon eksternt og internt.

Stillinga er delt om lag 50% politisk sekretariat og 50% kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

Arbeidsoppgåver

 • Drift av politisk sekretariat (blant anna koordinere møter, samarbeide med utvalsleiar/styreleiar og føre møteprotokoll).
 • Gjennomføring av politiske val.
 • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid (særskild Teams, heimeside, Facebook og andre relevante plattformer).
 • Utvikling- og digitaliseringsarbeid, som oppbygnad av sentrale fagsystem og lage rutinar.
 • Bidra til å gjennomføring av tiltaka i Aurland kommune sin nye kommunikasjonsstrategi som skal til politisk behandling i februar 2022.
 • Samarbeid med andre støttefunksjonar om fellesoppgåver, bidra med å vere avløysar for enkelte praktiske oppgåver i feriar og ved fråvær.
 • Kommunikasjon internt og eksternt
 • Oppdatering og ajourhald av delegeringsreglementet
 • Arbeid med lokale forskrifter

Ein del poliske møte blir gjennomført på kveldstid.

Kvalifikasjonskrav

 • Det er ynskjeleg med relevant høgskule- eller universitetsutdanning. Relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for kravet om høgskule- eller universitetsutdanning.
 • Kompetanse på relevant lovverk m.a. kommunelova, forvaltningslova og offentleglova
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med utviklingsarbeid
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

Krav til språk

Den som blir tilsett må kunne kommunisere godt på norsk både munnleg og skriftleg. Aurland kommune nyttar nynorsk som målform. Gode engelskkunnskapar tel positivt.

Om deg

 • Bidreg positivt til arbeidsmiljøet
 • Evne til å jobbe både sjølvstendig og i team
 • Sørvisorientert
 • Evne til å jobbe målretta, fokusert og raskt med konkrete arbeidsoppgåver
 • Erfaring og interesse for digitaliseringsarbeid og utviklingsarbeid
 • Fleksibel i høve til arbeidstid og arbeidsoppgåver

Me forventar at kommunen sine verdiar: Likeverd, ærlegdom og respekt skal ligge til grunn for tenesteytinga og gjenspegle seg i arbeidsgjevarpolitikken.

Vi tilbyr

 • Ei utfordrande stilling med moglegheit for utvikling og fagleg påverknad.
 • Bli ein del av ein triveleg arbeidsplass der arbeidsmiljø står i sentrum.
 • Gratis inngang til treningsrom og symjebasseng i Aurlandshallen.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale
Aurland kommune Kulturbilde