Hyllestad kommune Hovedbilde

Vi søkjer ny fysioterapeut til omsorgstenesta

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Fysioterapeut Hyllestad kommune Hyllestad Fulltid

Om stillinga

Hyllestad kommune har ledig fast 100 % stilling som fysioterapeut, og vi søkjer i det høvet etter ein engasjert fysioterapeut til omsorgstenestene våre. Stillinga er ledig per no, oppstart etter nærare avtale.
Vi søkjer etter deg som har interesse for geriatri, då hovuddelen av stillinga er knytt til omsorgstenestene, innbyggjarar over 65 år er primærgruppa. Tverrfagleg samarbeid med helsetenesta blir òg ein del av arbeidet for å dekke aldersgruppa 0-18 år. Som kommunal fysioteraeput er du med på å utvikle fysioterapitilbodet i kommunen, samordne rehabiliteringsarbeidet og sikre ei god og kvalitetssikra teneste. Kommunen har eiga ergoterapeutstilling i full stilling, samt at vi yter driftstilskot til to fysioterapeutar med klinisk praksis.

Arbeidsoppgåver

 • Utøve det daglege arbeidet knytt til fysioterapi ved sjukeheimen og i omsorgsbustader
 • Tverrfagleg samarbeid med helsetenesa
 • Delta i rehabiliteringsarbeidet i kommunen
 • Delta i heimebesøk for å kartlegge brukarar sine behov og funksjonsnivå, rettleiing og opptrening
 • Formidling av hjelpemiddel
 • Drifte "Aktiv på dagtid" og frisklivssentral (er under etablering)
 • Bidra til god internkontroll og kvalitetsutvikling
 • Ivareta naudsynt rapportering internt og eksternt
 • Intern opplæring
 • Dokumentasjon, vi nyttar CosDoc som journalsystem

Kvalifikasjonskrav

 • Offentleg godkjent fysioterapeut, helst med interesse for og kunnskap om fysioterapi til geriatriske pasientar
 • Lang og relevant praksis er ein fordel
 • Den som vert tilsett må vere fleksibel og kunne delta i andre oppgåver om det vert naudsynt, samarbeidsvillig og delta i teamarbeid
 • Gode IT-kunnskapar, gjerne innan bruk av helse/velferdsteknologi
 • Førarkort klasse B
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding

Om deg

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, oppteken av relasjonar
 • Vere sjølvstendig, men òg kunne arbeide i team
 • Evne til å strukturere og koordinere arbeid i ein hektisk kvardag
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver i nye og moderne lokaler på omsorgssenteret
 • Opplæring i alle oppgåver, og moglegheit for mentorordning om ønskjeleg
 • Fagleg og personleg utvikling i eit godt og meiningsfullt arbeidsmiljø
 • Arbeid i ei teneste i utvikling og moglegheiter til å vere med å påvirke tilbod
 • Fleksitid, vanleg dagarbeidstid jf. særavtale for fysioterapeutar
 • Løn etter tariff og kvalifikasjonar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP
 • Hjelp til å skaffa bustad
 • Barnehageplass med reduserte betalingssatsar
 • Gratis trening i Hyllestadhallen (styrke og spinningrom)
Hyllestad kommune Kulturbilde