UWC Røde Kors Nordisk Hovedbilde

Spennande stilling i eit internasjonalt miljø

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Finance Manager UWC Røde Kors Nordisk Fjaler Fulltid
UWC Røde Kors Nordisk Logo

UWC Røde Kors Nordisk

Hauglandsvegen 304, 6968 Flekke, Norge
6968 Flekke
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Ola Hovland
958 94 683

Søknadsfrist

8. januar 2023 Søk på stillinga her

Om stillinga

Som Finance Manager skal du rapportere direkte til COO (Chief Operating Officer) og bidra til å oppfylle skulen sine strategiske og økonomiske mål. Du er leiar for rekneskapsførar, og vil arbeide tett med Admin Team Leader (HR-ansvarleg) og øvrige tilsette med leiarfunksjonar.

Økonomi- og personalavdelinga held til i underetasjen av administrasjonsbygget, og er ansvarleg for økonomisk planlegging, rekneskap, løn og HR/personalforvaltning.

Dette inneber at det blir ytt service til alle tilsette, elevar, foreldre og eksterne partnarar. Vi jobbar kontinuerleg med å ta ibruk smarte løysingar, verte meir effektive i det vi gjer og å betre kvaliteten. Dette skjer på ulike måtar. Vi jobbar med å vidareutvikle bruken av digitale løysingar, forbetre interne rutinar og kunnskap i bruk av løysingar og å ta ibruk nye løysingar. Innan økonomiområdet har vil fleire spennande prosjekt som vi skal arbeide med framover.

Arbeidsoppgåver

Hovedoppgåver

 • Leie arbeidet med økonomi og oppfølging av budsjett, bidra til å utarbeide statistikk, analyse og styringsinformasjon for alle selskapa.
 • Fagleg ansvar for rekneskapsføring, fakturering, årsregnskap og rekneskapsrapportering i lag med rekneskapsførar.
 • Bidra i strategisk arbeid og arbeid med forbetring av prosessar, samt støtte den sentrale leiinga gjennom deltaking i prosjekt og utarbeiding av ad hoc-analyser
 • Vidareutvikle skulen sitt økonomiske styringssystem.

Sentrale arbeidsoppgåver for stillinga vil vere:

 • Avtalar – for forsikring og bank, telefoni, transport, reiser, mat mv.
 • Bistå i oppfølging av inntektssida – fakturering og oppfølging av betalingar
 • Oppfølging av interne avtaler mellom selskapa
 • Bistå i optimalisering av ressursbruk i avdelingane
 • Kontroll av økonomi i prosjekt og oppfølging av prosjektansvarlege
 • Kostkontroll av dei viktigaste (største) kostnadspostane og oppfølging av budsjettansvarlege
 • Utarbeide og innføre rutinar for økonomifunksjonen og sørge for at disse blir implementert i organisasjonen
 • Avgiftshandtering – mva og skatt
 • Bistå i arbeid med budsjett-, analyse og rapporteringsarbeid
 • Opplæring av interne brukarar i økonomisystem og andre løysingar i samarbeid med HR

Kvalifikasjonskrav

 • Master- eller Bacheleorgrad i økonomi, rekneskap og leiing. Lang relevant erfaring kan kompensere for kortare utdanning
 • Kunnskap innan avgiftshandsaming – skatt og mva
 • Erfaring innan budsjett- og rekneskap og kontroller-oppgåver
 • Gode kunnskaper og interesse for bruk av dataverktøy, økonomiløysingar, Excel o.l.
 • Kunne kommunisere godt på engelsk og norsk, både munnleg og skriftleg

Om deg

Det vil vere ynskjeleg og kjekt om du har alle eller fleire av desse eigenskapane:

 • Er høgt motivert og med evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Er analytisk og utviklingsorientert, velorganisert og metodisk, sjølvstendig og likar å ta intitiativ.
 • Er diplomatisk og god på å bygge relasjonar
 • Har interesse for å bruke og å utvikle digitale verktøy
 • Har evne til å tenke heilskapeleg og strategisk
 • Har høg integritet og likar å jobbe i eit hektisk miljø med elevar og tilsette med ulik kulturell og etnisk bakgrunn, jamfør UWC sine verdiar og misjon

Vi tilbyr

Vi er utan tvil den mest internasjonale arbeidsplassen og bumiljøet i vårt område. Du vil sjølvsagt ha tilgang til ein unik natur i alle himmelretningar, kjekke folk å drive aktivitetar i lag med, tilgang for deg og familien din i næraste nabo (Haugland Rehabiliterssenter) sine basseng og treningsfasilitetar og mange sosiale møteplassar for deg og dine i løpet av året. Vi er 18 skular som jobbar ilag på mange område og du vil få tilgang til eit internasjonalt nettverk på ditt fagområde.

Vi jobbar stadig for å bli betre på personleg utvikling og at dei tilsette skal kunne ta del i kurs og utdanningsmoglegheiter.

Om du kan tenke deg ein spennande og utfordrande stilling med konkurransedyktige vilkår i eit entusiastisk miljø med høg kompetanse, så er du hjarteleg velkomen til å ta kontakt.