Er du jurist og vil jobbe med juridiske problemstillingar i helse- og omsorgstenesta?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Juristar til Leikanger og Bergen – ei fast stilling og eit årsvikariat  Statsforvaltaren i Vestland Sogndal Fulltid

Om stillinga

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har ledig ei fast stilling, og eit årsvikariat som jurist. Den faste juriststilling har kontorstad Leikanger, og årsvikariatet som jurist har kontorstad Bergen. Begge stillingane er i seksjonen for kommunehelse og -omsorg.

Avdelinga har tre seksjonar og kontorstader i Leikanger og Bergen. Avdelinga har ulike rådgjevings- og forvaltningsoppgåver og fører tilsyn med barneverns-, helse-, omsorgs- og sosialtenestene. Avdelinga har brei kontakt med kommunar, spesialisthelstenester og nasjonale styresmakter.

Vi behandlar enkeltsaker og fører tilsyn med kommunar, helseføretak og institusjonar, gir råd og rettleiing og medverkar til gjennomføring av nasjonale mål. Fylkeslegen leier avdelinga, som har tilsette med kompetanse innan barnevern, sosialfag, helse, rettsvitskap, pedagogikk, samfunnsfag og administrasjon.


Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene omfattar juridiske vurderingar i enkeltsaker og klager, tilsyn med helse- og omsorgstenester, og råd og rettleiing til kommunar, helseføretak, helsepersonell og enkeltpersonar. Vi har også mange oppgåver innan tvangslovgivinga. Seksjonsleiaren kan tildele andre oppgåver etter avtale.

Arbeidet er variert og inneber samarbeid på tvers av fagfelt. Oppgåvene blir tilpassa kompetansen til den som får stillinga og den samla faglege kompetansen i avdelinga.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap
 • Erfaring frå offentleg forvaltning og tilleggskompetanse innan helserett blir vektlagt

Om deg

 • Du må like å finne løysingar og kunne formidle kompliserte problemstillingar på ein god måte.
 • God munnleg og skriftleg formidlingsevne på nynorsk og bokmål er ein grunnleggjande føresetnad. Du må kunne nytte båe målformer. Vi ber om å få lagt fram arbeid som viser dette i praksis. Aktuelle søkjarar til stillinga må avleggje skriveprøve.
 • Du må kunne arbeide systematisk og sjølvstendig innan dei fristane som er sette og vere innstilt på å samarbeide nært med kollegaer. Dette gjeld tildelte saker og i avdelinga sitt samla arbeid.
 • Gode samarbeidsevner, evne til systematisk arbeid, fleksibilitet og omstilling blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgåver
 • ein arbeidsplass i utvikling
 • eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid