Vil DU vera med å utvikla Hardanger?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Dagleg leiar - Hardangerrådet Ullensvang kommune Ullensvang Fulltid

Hardangerrådet iks er interkommunalt samarbeidsorgan og Regionråd for dei 4 kommunane/herada Eidfjord, Kvam, Ullensvang og Ulvik.

Hardangerrådet iks si hovudoppgåve er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktande samarbeid. Om spennande aktivitet og prosjekt og informasjon om Hardangerrådet iks sjå

http://www.hardanger.com

Hardangerrådet iks arbeider innafor 3 hovudområde:

1. Politisk samordning og påverknad

2. Kommunalt tenestesamarbeid

3. Næringsutvikling

Dagleg leiar er ansvarleg for dagleg drift og utviklingsarbeidet i Hardangerrådet iks og rapporterer til styret og til Representantskapet/Regionrådet.

Hardangerrådet iks søkjer etter dagleg leiar med høgare utdanning, som vil sjå Hardangerregionen som sin arena. Det er ønskjeleg med kompetanse og erfaring i leiing og i prosjektadministrasjon og kunnskap om statlege, fylkeskommunale og kommunale funksjonar og prosessar.

Me søkjer ein effektiv og ryddig leiar med evne til å fanga aktuelle saker for regionen og som har god munnleg og skriftleg framstillingsevne. I rolla som dagleg leiar i Hardangerrådet iks er det naudsynt å ha fokus på fellesutfordringar som utvikling, samhandling og vekst.

Gode kommunikasjonsevner og eit breitt nettverk innan offentleg forvaltning og privat næringsliv er ønskjeleg. Hardangerrådet deltek også i internasjonal aktivitet.

Det vert utarbeidd arbeidsavtale i samsvar med hovudavtalen for offentleg sektor. Løn etter avtale i offentleg regulativ. Pliktig medlemskap i gjeldande pensjonsordning. Kontorstad: Kinsarvik.

Kontaktinformasjon: Ordførar i Eidfjord Timo Knoch, tlf.: 977 41 715