Hyllestad kommune Hovedbilde

Administrativ leiar i omsorg

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Hyllestad kommune Hyllestad Fulltid

Om stillinga


Hyllestad kommune har ledig 100 % fast stilling som administrativ leiar i omsorg frå snarast.

Omsorg har ca 70 tilsette fordelt på 4 ansvarsområder med 6 avdelingar: Institusjon med 3 avdelingar, heimetenesta med 28 omsorgsbustadar og heimebuande, miljøtenesta og fagstab. Alle fire ansvarsområda er lokalisert i eit bygg i Sørbøvåg.

Omsorg har etablert ny organisering med to leiarar fordelt på administrasjon og fagansvar. Fagstab samansett av dyktige og fagleg sterke sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut og pedagogisk personale. Stab vert leia av leiar for fagutvikling. Avdelingane er organisert i eigne avdelingar og vert drifta av dyktige avdelingsleiarar med helsefagarbeidarkompetanse. Kvar avdeling er bemanna med helsefagarbeidarar og assistentar, som saman med sin avdelingsleiar har dagleg driftsansvar for sine avdelingar. Administrativ leiar har personalansvar for avdelingsleiarane.

Fagstaben har det sjukepleiefaglege ansvaret i avdelingane og samarbeider tett med avdelingane i arbeidet rundt pasientane og brukarane. Organiseringa med ulik fagleg kompetanse i fagstab, gjev store mogelegheiter for utvikling av arbeidsteam på tvers av profesjonar med stort potensiale for å lykkast med heilskaplege løysingar og tenester til pasientane og brukarane våre.

Leiarstillinga er ei spanande og utfordrande stilling med stort ansvar og mynde. Hyllestad kommune ser etter ein leiar som er løysingsorientert, analytisk og strukturert, ser moglegheiter for god, økonomisk og fleksibel bruk av ressursar, og jaktar på dei innovative, smarte framtidsretta løysingane slik at eldre kan bu lenger i heimane sine i framtida. Du må ha god forståing for system, sakshandsaming, vedtakskompetanse, ikt, budsjett og økonomi, men også evne til god og tydleg leiing.

Noko av stillinga vil inngå i kommunedirektøren sin stab, med kommunedirektøren som næraste leiar.
Rapportering, søknad- og vedtakshandtering, saksutgreiing, økonomi og budsjett, samt leiing av prosjekt og utviklingsarbeid innan økonomi, ikt, system m.m, vil vere ein viktig del av arbeidsoppgåvene for leiar.

Arbeidsoppgåver

 • Personalansvar
 • Økonomisk planlegging, budsjettering og rapportering.
 • Strategisk leiing med mål om å skape og utvikle berekraftige, heilskaplege heimetenester for framtida.
 • Sakshandsaming til politisk nivå
 • Handsaming av søknadar om helse- og omsorgstenester
 • Søke om tilskot og rapportere på tilskot
 • Økonomi og budsjettarbeid for omsorg
 • Bidra til utvikling og iverksetting av kommunen sine strategiar, verdiar og vedtekne mål
 • Oppdatere omsorg si heimeside
 • Sakshandsaming knytt til omsorg
 • Prosjektleiing

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig høgskuleutdanning, ønskeleg innan økonomi, ikt og innovasjon
 • Relevant utdanning på masternivå og/eller leiarutdanning vil bli vektlagt
 • Har relevant leiarerfaring
 • Kan sette klare mål for tenesteområde og nytte ressursane effektiv
 • God økonomiforståing, strukturert og ryddig
 • Interesse for korleis bruke teknologi for å forbetre arbeidsprosessar og system

Om deg

 • Gode relasjonelle ferdigheiter
 • God på samhandling
 • Engasjert og positiv
 • Likar utfordringar og tek ansvar
 • Kommuniserer lett og presist på ein enkel måte, både munnleg og skriftleg
 • Løysingsorientert og har gjennomføringsevne
 • Bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø
 • Evne og vilje til å inspirere og lede prosjekt og arbeidsprosessar

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig løn og arbeidsordningar
 • Mogelegheit for å delta på kurs, konferansar og vidareutdanning
 • Varierte arbeidsoppgåver innan fleire spanande fagfelt og godt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø med vekt på fagutvikling og tverrfagleg samarbeid
 • Bustadstilskot til førstegangsetablerarar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gratis tilgang til treningssenteret i Hyllestadhallen
 • Reduserte betalingssatsar i barnehagen
 • Hjelp til å finne bustad

Velkomen som søkjar!

Hyllestad kommune Kulturbilde