Vikariat spesialpedagog - Sogn PPT

Sogn pedagogisk psykologisk teneste er interkommunal, og yter tenester til grunnskular og barnehagar i Sogndal, Luster, Aurland og Vik. Under Sogn PPT finn ein både avdeling for PPT og avdeling for logopedi. Kontoret har 10 tilsette og held til i Sogndal.

PPT er ein viktig samarbeidspart for skular og barnehagar i Sogndal og kommunane rundt. Tenesta skal i sitt arbeid ha fokus på behovet for gode utviklingsmoglegheiter til barn og unge i barnehage og skule, og ha fokus på barn med særskilde behov.
PPT legg stor vekt på å arbeide førebyggjande med å vere tett på skular og barnehagar. Fokus er på utviklingsarbeid både på individ og organisasjonsnivå, og vi legg stor vekt på samarbeid både internt og med våre samarbeidspartnarar.
Det er ledig 100% svangerskapsvikariat som spesialpedagog frå 01.03.21, med moglegheit for oppstart etter avtale. Vikariatet kan verte forlenga.
 
Arbeidsoppgåver:
- Utgreiing- og sakkunnig arbeid
- Kontaktperson for skular og barnehagar
- Deltaking i tverrfagleg samarbeid knytt til førebygging og tidleg innsats
- Bidra til kompetanseheving i skular og barnehagar på system- og individnivå
- Konsultasjons- og rettleiingsarbeid
- Bidra aktivt i team og utviklingsarbeid i eiga teneste
Sentrale ansvarsområde:
· Rådgjeving i høve spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage og skule.
· Rådgjeving på individnivå.
· Rådgjeving på systemnivå i høve grupper i barnehagar og skular.
 
Kvalifikasjonar:
- Utdanning som pedagog med hovudfag/master i pedagogikk/spesialpedagogikk/logopedi eventuelt vidareutdanning innanfor spesialpedagogikk i kombinasjon med relevant arbeidserfaring.
- Erfaring frå arbeid i PPT/grunnskule er ynskjeleg
- Test- og kartleggingskompetanse
- Førarkort klasse B og bil til disposisjon
- God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 
Personlege eigenskapar:
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Evne til å arbeide effektivt, sjølvstendig og målretta
- Engasjert og utviklingsorientert fagperson
- Fleksibel og endringsorientert
- Evne til å bidra positivt inn i eit arbeidsmiljø
- Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting
Den som vert tilsett må leggje fram:
- Tuberkolose/MRSA-skjema, evt. tuberkulinattest av ny dato
- Politiattest av ny dato
 
Me tilbyr:
· Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
· Gode pensjons- og forsikringsordningar
· Gode velferdsordningar
· Høgt fagleg nivå
· Fagleg og personleg utvikling
· Fleksibel arbeidstid
· Løn etter avtale
 
Kun søknadar mottekne innan frist og levert via EasyCruit vert tekne i betraktning.

Sogndal kommune

Søknadsfrist

torsdag 10. desember 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.