Rådgjevar innan kommunal næringsutvikling

Vil du arbeide i eit innovativt og spennande utviklingsmiljø?

Aksello treng ein person som kan ta ansvar for å sikre eit godt og strukturert arbeid i høve førstelinjeteneste for kommunal næringsutvikling langs kysten.

Aksello AS er eit innovasjonsselskap med hovudmerksemd på å skape og sikre arbeidsplassar på kysten av Sogn og Fjordane.

Aksello har fire forretningsområder; kommunal næringsutvikling, inkubasjon, næringsutviklingsprosjekt og gode møteplassar for næringslivet, det offentlege og akademia.

Aksello har vore næringsutviklingsaktør og handtert førstelinjeteneste for Flora kommune 15 år. Ein ser no moglegheita til å utvikle dette samarbeidet til å gjelde fleire kommunar langs kysten. Aksello ynskjer å legge til rette for lokal næringsutvikling og sikre regionalutvikling på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Vi treng no ein person som kan handtere og sikre godt utviklingsarbeid i høve kommunane sine planar og næringslivets behov.

Viktigaste arbeidsoppgåver:

Sikre og utvikle førstelinjetenesta; eit felles hjelpeapparat, for gründerar i kystkommunane. Vidareutvikle idelab’en; ei dør inn for gründerar, og sikre eit innovativt miljø.

Vere eit kontaktpunkt og ein pådrivar i skjæringspunktet mellom kommunal planlegging og næringslivets behov, følgje opp planverk og fange opp aktuelle moglegheiter.

Gjennomføre møter med nyetablerarar og rettleie dei vidare gjennom verkemiddelapparatet.

Forvalte Kommunalt Næringsfond, herunder saksbehandle innkomne søknader.

Legge til rette og få gjennomført aktuelle kurs og samlingar for gründerar i kystkommunane.

Gjennomføre aktivitetar som styrkar rekruttering til regionen.

Samarbeide, rapportere og sikre «best practice» saman med Aksello sitt øvrige team og andre strategiske samarbeidspartar.

Kven er du?

Vi søker ein person med høgare relevant utdanning og helst erfaring frå næringsutvikling og offentleg forvaltning. Kjennskap til verkemiddelapparatet er nyttig. Vi ynskjer at du er resultatorientert og jobbar systematisk og godt - både sjølvstendig og i samarbeid med andre.

Vi ser etter deg som har eit heva blikk og kan sjå nye moglegheiter. Samstundes er det viktig at du skapar tillit til dine omgjevnader. Du  er ein person som trivast med å forholde deg til ulike roller og mennesketypar, og du er systematisk og har stor gjennomføringskraft.

Du er blid og positiv!

Vi kan tilby: Innovativt miljø, fleksitid, konkurransedyktige vilkår og gode pensjonsvilkår

Stilling: Fast, heiltid

Kontorstad: Florø

Ynskje om snarleg tilsetjing.

For meir informasjon om Aksello, besøk våre heimesider www.aksello.no

Eller kontakt Dagleg leiar Lone Bareksten på telefon 47262635

Send Søknad og CV til lone@aksello.no innan 14. februar

Innkomne søknader vert behandla fortløpande

Aksello AS

Søknadsfrist

torsdag 14. februar 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.