Årdal kommune søker trainee: sjukepleiar

Helse- og omsorgstenesta i Årdal kommune skal gje teneste til brukarar i heimen eller ved sjukeheim/bufelleskap. Kommunen har to sjukeheimar med tilsaman 50 plassar. Korttidsavdelingamed 9 plassar er eiga avdeling ved Årdal bu og omsorgssenter. Pasientgruppa ved avdelinga krev sjukepleiekompetanse. Heimetenestayter ordinær omsorgsteneste, rehabillitering og palliasjon. I tillegg har me ressursgrupper innan demens, kreft og lungesjukdom. Me gjev også teneste til pasientar med psykisk liding og til brukarar som treng utviklingsteneste.

Det er tilsaman 247 tilsette i tenesta fordelt på ca 194 årsverk. Det er tredelt turnus ved institusjonane, ved korttidsavdelinga er det langvakter. I nokre av tiltaka knytt til pasientar med utviklingshemming er det medleverturnus.

Med traineestilling som sjukepleiar får du
 • Jobbe på fleire arbeidsstader for å få eit innblikk i ulike arbeidsområde innan sjukepleiefaget
 • Traineetida gjer det mogeleg for deg å kunne arbeide med interessante og varierte arbeidsoppgaver, samt utvikle din sjukepleiefaglig kompetanse
Me ser etter deg som
 • er nyutdanna sjukepleiar og stolt av yrket ditt
 • ynskjer  faglige utfordringar og variasjon i arbeidet
 • er lærevillig, strukturert og oppteken av å fullføre oppgåver
 • har engasjement for pasientane
 • er utadvendt og har godt humør 
 • er sjølvstendig samstundes som du samarbeider godt med andre
 • har gode kommunikasjonsevner og norskkunnskap

Personeleg eigenskapar vil bli vektlagt. Det vert krevd godkjend politiattest.

Me kan tilby
 • Fast 100 % stilling – også etter at traineeperioden er over
 • Høg fagkompetanse og godt læringsmiljø
 • Løn etter tariff
 • God pensjons- og forsikringsordning
Som Framtidsfylket Trainee får du
 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur
Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee 
 • Minimum bachelor- eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg 

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket. Dersom du ikkje har brukar kan du registere deg her.

Årdal kommune

Søknadsfrist

march 01, 2019 23:59

Søk stilling

Kontaktpersonar

Hilda Nese

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.