Spesialkonsulent innan rekruttering og kommunikasjon

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som spesialkonsulent med arbeidsoppgåver knytt til rekruttering, kompetanseutvikling og personalforvaltning. Stillinga er plassert i stabseining for personal og kommunikasjon.

Stabseining for personal og kommunikasjon skal legge til rette for gode organisasjons- og personalprosessar, god dokumentforvaltning og god informasjon og kommunikasjon internt i organisasjonen og ut mot innbyggjarane.

Eininga har i dag overordna ansvar for oppgåver i samband med løns-, personal- og arbeidsgjevarfunksjonane og skal støtte og legge til rette for einingane i Stad kommune. Eininga har også ansvar for post og arkiv inkludert dokumentforvaltning i fleire av fagsystema i kommunen. Vi skal også legge til rette for auka digitalisering av tenester. Eininga har vidare ansvaret for sentralbordet i Stad kommune og publikumsfunksjonar i Stad rådhus. Eininga legg til rette for og koordinerer politiske møte, valgjennomføring, informasjon og kommunikasjon og bidreg til å gjennomføre ulike arrangement i regi av kommunen.

Vi treng no å styrke oppgåvegjennomføringa innan rekruttering, kommunikasjon og saksbehandling.

Arbeidsoppgåver

 • Bidra til å utvikle arbeidsgjevarpolitikken i Stad kommune
 • Bidra til kompetanseutvikling og kompetansemobilisering
 • Kontaktperson for einingsleiarane i spørsmål som gjeld rekruttering og kompetanseutvikling
 • Bidra til god bemanningsplanlegging, utlysning, tilsetjing og arbeidsavtaler
 • Ansvar for annonsering og marknadsføring av ledige stillingar på nettsider og i sosiale media
 • Bidra til profilering og marknadsføring av Stad kommune
 • Kontaktperson mot opplæringskontor og koordinator for lærlingar
 • Saksbehandling på personalområdet etter intern fordeling
 • Politisk saksutgreiing kan bli aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning frå høgskule eller universitet på bachelornivå innan til dømes HR, teknologi- og digitalisering, administrasjons- og organisasjonsvitskap, endringsleiing eller liknande
 • Kjennskap til lov- og avtaleverket på personalområdet
 • Erfaring frå prosjekt- og prosessleiing
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar
 • Kjennskap til fagsystem som Visma enterprise, Acos websak, Webcruiter og Compilo vil vere positivt

Om deg

 • Evne til å organisere arbeidsoppgåvene og følge fristar
 • Evne til å takle mange arbeidsoppgåver
 • Løysingsorientert og konstruktiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Nøyaktig og tek initiativ til forbetringsarbeid
 • Bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Eit godt fag- og arbeidsmiljø og varierte oppgåver
 • Løn etter kommunalt avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høve til kompetanseheving og vidareutvikling
 • Flyttegodtgjersle dersom du flyttar til kommunen vår

Vi ber om at du lastar opp attestar og vitnemål saman med søknaden. Vi ber om referansar av nyare dato. Stad kommune har seks månader prøvetid.

Vi oppmodar særleg menn til å søkje!

Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast. For nærare informasjon om stillinga kan du ta kontakt med stabsleiar personal og kommunikasjon.

Har du spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med stabsleiar personal og kommunikasjon, Ingunn Rotihaug.