Leiande helsesjukepleiar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Fulltid

Helsestasjonen har 4,8 årsverk, i teamet inngår miljøveileder og jordmor.
Helsestasjonen tilhøyrer Familie og Helse, i samme eining er psykisk helse, barnevern, ergoterapi, legetenesta og fysioterapi.

Leiande helsesjukepleiar, 100 % fast, ledig frå medio september 2023.

Arbeidsoppgåver

 • Koordinering og fordeling av oppgåver i tenesta i samsvar med gjeldande lovverk.

 • Helsestasjonsarbeid knytt til born 0-5 år og skulehelsetenesta.

 • Ungdomshelsestasjon.

 • Bidra til å trygge oppvekstvilkår ved å jobbe helsefremjande.

 • Foreldrerettleiing.

 • Helsestasjonen brukar for tida Info Doc som fagprogram.

 • Tverrfagleg samarbeid med andre instansar.

Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjent sjukepleiar med vidareutdanning som helsesjukepleiar.

 • Ynskjeleg med arbeidserfaring som helsesjukepleiar.

 • Legge fram politiattest av nyare dato.

 • Førarkort.

Personlege eigenskapar

 • Utviklingsorientert, sjølvstendig og god til å samarbeide.

 • Vere løysingsorientert og fleksibel.

 • Må kunne godt norsk både munnleg og skriftleg.

 • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • Interessante, meingsfylte og varierte arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø.

 • Godt strukturert helsestasjon med oversiktlege, oppdaterte og gode rutiner.

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.

 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

 • Tilsetting på kommunale vilkår.

 • Rekrutteringstiltak med høgare løn enn tariffløn opp til 10 års ansiennitet.