Helgestillingar og tilkallingsvikarar ved Seljetunet

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Deltid

Om stillinga

Er du interessert i å arbeide med mennesker og helsefaget? Er du under utdanning eller på utkikk etter nye utfordringar ? Sjå her!

Stad kommune har ledig fleire faste helgestillingar og tilkallingsvikarar ved Seljetunet omsorg og rehabilitering.

Stillingane er om lag 30% og inkluderer 10% frie timar. Det vert nytta årsarbeidsplan som gir god fleksibilitet i forhold til å planlegge arbeidstida. Stillingane har i hovudsak arbeid tilsvarande kvar 3. helg. Du kan inngå avtale om å arbeide fleire helgar i årsplanen mot ekstra kompensasjon. Du kan også jobbe som tilkallingsvikar og ta vakter etter behov i eininga.

Seljetunet omsorg og rehabilitering har totalt 48 plassar der 32 plassar er avsett til langtidsopphald i institusjon og 16 plassar er bemanna omsorgsbustader.
Eininga har tre avdelingar for langtidsopphald, der den eine avdelinga er spesielt tilpassa bebuarar med behov for skjerming i kvardagen. Einininga har i tillegg 6 senger til avlastingsopphald og korttidsopphald.

Seljetunet har hovudkjøkken som leverer mat til Seljetunet og til heimebuande i ytre del av Stad kommune.

Vi er opptekne av å utvikle tenestene i tråd med nasjonale føringar for morgondagens eldreomsorg. Vi arbeider målretta med kompetanseutvikling og eit best mogleg arbeidsmiljø for våre tilsette og legg vinn på god livskvalitet for bebuarane.

Arbeidsoppgåver

 • Gjennomføre faglege oppgåver, omsorg og behandling
 • Kartlegge og vurdere behov
 • Følge opp og dokumentere tenesteytinga etter kvalitetskrav, lovverk og kommunale retningslinje

Kvalifikasjonskrav

 • Lærlingar og studentar innan helsefaglege utdanningar kan gjerne søkje
 • Andre kan også søkje, men det er i første rekkje behov for fagutdanna
 • Gjerne relevant erfaring, kurs eller utdanning
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Om deg

 • Gode kommunikasjonsevner, høfleg og interessert
 • Likar utfordringar og varierte arbeidsoppgåver
 • Er fleksibel og interessert i forbetringsarbeid
 • Tek initiativ og ansvar
 • Kan arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Fokus på etikk

Vi tilbyr

 • Godt tverrfagleg samarbeid og godt arbeidsmiljø
 • Høve til fagleg utvikling
 • Løn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp saman med søknaden. Politiattest skal leverast før start i stillinga.

Stad kommune har 6 månader prøvetid.

Vi gjer merksam på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.