Luster kommune Hovedbilde

Leiar Hafslo omsorgssenter

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Omsorgstenesta i Luster har fem tenesteeiningar, og ei av desse er Hafslo omsorgssenter. Hafslo omsorgssenter har eit spesialisert tilbod for demensomsorg i form av omsorgsplassar med heildøgns tenester og dagsenter. Eininga yter i tillegg ordinære heimetenester til bebuarar i omsorgsbustad og til heimebuande. Det er for tida om lag 50 tilsette i eininga.

Me søker no ein motivert medarbeidar til denne viktige leiarstillinga.

Arbeidsoppgåver

 • Einingsleiar med samla ansvar for tenesteyting, økonomi og personell
 • Utøve eit tydeleg-, synleg- og inspirerande leiarskap
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av drifta
 • Systematisk arbeid for gode tenester og eit godt arbeidsmiljø
 • Sikre god- og føremålstenleg bruk av ressursar innafor tildelte rammer
 • Kontinuerleg- og systematisk arbeid med fag- og tenesteutvikling

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helsefagleg utdanning på høgskule- og/eller universitetsnivå
 • Leiarerfaring og gode leiareigenskapar
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som evna til samarbeid, tydeleg leiing, fleksibilitet, arbeidskapasitet, struktur og gjennomføringskraft
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Søkarar må ha førarkort for personbil og det vert stilt krav om politiattest

Om deg


Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldrive kommune med gode- og sikre rammevilkår
 • Varierte-, utfordrande- og meiningsfulle oppgåver
 • Leiing av ei god teneste med eit viktig samfunnsoppdrag
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for leiarutvikling
 • Gode arbeidsvilkår med kommunale pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter avtale
Luster kommune Kulturbilde