75% avtaleheimel for fysioterapeut

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Fysioterapeut Ullensvang kommune Ullensvang Deltid

Om stillinga

Ullensvang kommune har ledig 75% avtaleheimel knytt til Tunvoll fysikalske institutt på Lofthus. Tunvoll fysikalske institutt har 1,75% avtaleheimlar fordelt på 2 personar. Lokala ligg i 2 etg. over Tunvoll trimstove. Lokala har tilgang på eige behandlingsrom, kontorplass og har mogelegheit til å benytte treningssenteret Trimstova ved pasientrelatert arbeid i fysioterapitenesta si opningstid. Heimelen er ledig frå 01.08.22.


Arbeidsoppgåver

 • Drifte eit aktivt fysioterapitilbod til innbyggjarane i kommunen.
 • Allmenn fysioterapi.
 • Utøve pasientbehandling på institutt og, om naudsynt, i heimen.
 • Aktiv og heilskapleg tilnærming til brukarane.
 • Individuell behandling og gruppetrening.
 • Tett samarbeid med resten av kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta.
 • Praksis skal utøvast i nært samarbeid med fysioterapeutar i kommunen, ut frå gjeldande kommunale føringar, målgrupper, behandlingstilbod, fordelinga av pasientar og ventelister. Kommunen sine prioriteringsnøklar skal nyttast.

Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Gode ferdigheiter i norsk, skriftleg og munnleg.
 • Ynskje om brei og relevant fagleg kompetanse, og klinisk erfaring innan allmenn fysioterapi.
 • Evne til å driva sjølvstendig næringsdrivande fysioterapipraksis. Fordel med erfaring frå privat praksis.
 • God kjennskap til IKT-verktøy og elektronisk samhandling.
 • Kjennskap til ASA 4313 og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale, og innhaldet i desse.
 • Førarkort klasse B.
 • Politiattest vert kravd før tilsetjing, jmf. Lov om helsepersonell § 20 a.

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å samhandle og arbeide tverrfagleg med tenesteytarar i spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta.
 • Sjølvstendig, fleksibel og strukturert.
 • Systematisk, ryddig og påliteleg i drift av avtaleheimelen.
 • Motivert for å driva utviklingsarbeid i tenesta, og ha interesse for framtidsretta tenesteyting.
 • Engasjement for å skape og forme ein god praksis.
 • Det er forventa at du yter kunnskapsbasert fysioterapi, og held deg fagleg oppdatert gjennom jamlege kurs og kompetanseheving.
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tildeling av avtaleheimel.

Anna

 • Ullensvang kommune stiller krav om bruk av journalsystemet Physica.
 • Tildeling og overdragelse av avtaleheimel skjer etter vilkår som går fram av ASA 4313.
 • Praksis skal drivast etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester, ASA 4313, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale og kommunen sitt planverk for helsetenester.

Velkomen som søkjar!


Link til søknadsskjema: Send søknad