Vil du bli ein del av Norges største rådgjevarmiljø innan vatn og avløp?

På landsbasis har Norconsult det største rådgjevarmiljøet innan vatn- og avløpsteknikk, med over 250 medarbeidarar.


Norconsult i Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal og Årdal. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon. Vi har i dag over 50 medarbeidarar i Sogn og Fjordane, der 6 medarbeidarar i dag utgjer eit sterkt og kompetent fagmiljø innan vatn- og avløpsteknikk.


Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei kompetanse og stort nettverk i bransjen.


Innanfor vatn- og avløpsteknikk har vi store og små oppdrag for både offentlege og private byggherrar. Vi arbeider i alle prosjektfasar – frå tidleg planleggingsfase til detaljprosjektering og oppfølging i byggje- og anleggsfasen. Oppdraga omfattar alle typar vassforsynings-, avløps- og overvassanlegg.


Vi søkjer etter motivert og dyktig ingeniør/sivilingeniør innan VA- teknikk, gjerne frå rådgjevarbransjen. Ønskjeleg med noko erfaring frå prosjektering av VA-anlegg.


Arbeidsstad: Førde, Sogndal eller Årdalstangen.


Er du vår nye medarbeidar?


Dine arbeidsoppgåver vil vere:

 • Planlegging og prosjektering av vatn- og avløpsanlegg i alle prosjektfasar
 • Utarbeiding av konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag
 • Bruk av DAK/BIM-verktøy, visualiserings- og innsynsmodellar
 • Tverrfagleg koordinering
 • Oppdragsleiing i einfaglege og tverrfaglege oppdrag
 • Oppfølging på byggeplass
 • Kundeoppfølging, marknadsføring og sal/tilbodsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Har eit fagleg engasjement
 • Er kreativ, løysingsorientert og ønskjer fagleg utvikling
 • Tek initiativ, er målretta og resultatorientert
 • Er fleksibel og ansvarsbevisst
 • Er sjølvstendig, men likar å arbeide med menneske og fungerer godt i team – ein god relasjonsbyggjar
 • Er flink til å formulere deg munnleg og skriftleg på norsk
 • Har erfaring med 3D-modellering og BIM

Hjå oss får du:

 • Spennande kompetansehevings- og karrieremogelegheiter innan marknad, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar
 • Sterk bedriftskultur og godt arbeidsmiljø prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)
 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet
 • Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift
 • Gode løns- og arbeidsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid
 • Studieturar, interne fagsamlingar/fagnettverk, ulike sosiale arrangement, bedriftshytter mv

Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar levert gjennom i vår ledig stilling portal som vil bli handsama. https://www.norconsult.no/karr...

Norconsult er Norges største rådgjevarbedrift. Våre tenester er retta mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eigd av våre over 3000 tilsette som er stasjonert på 93 kontor i heile verda. Hovudkontoret ligg i Sandvika utanfor Oslo.

Gwf4kmawgpjo91a2525x

Norconsult AS

Søknadsfrist

fredag 30. november 2018

Kontaktpersonar

Tone Kvåle Myklebust

Lars-Idar Vegsund