Helsefagarbeidarar - 50 % stilling

Helsefagarbeider – 50 % stilling

Ved Heimetenesta Stadlandet har vi ledig 2 x 50 % stillingar som helsefagarbeidar.

Den eine har oppstart 18.08.2018 og den andre 01.10.2018, med arbeid kvar 3 helg og hovudsakleg nattevakter. Stillinga er for tida knytt til ein omsorgsbustad hos multifunksjonshemma pasient , og arbeidet inneber heildøgns-omsorg og -pleie.

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

søndag 1. juli 2018

Kontaktpersonar

Åshild Bruland