Helsesøster ved Helsestasjonen

Helsestasjonen er ein del av helseavdelinga og har felles avdelingsleiar med legekontoret og fysio- og ergoterapiavdelinga.
Eid kommune har motteke midlar frå Helsedirektoratet til styrking av helsestasjons- og skulehelsetenesta inklusiv vidaregåande skule. Helsesøster arbeider helsefremmande, førebyggjande og tverrfagleg.
Vi søkjer etter helsesøstrer i totalt 180 % stillingar. Prosjektstillingane er mellombels av eit års varigheit, med høve til forlenging.

For meir informasjon, sjå ekstern lenkje i denne annosen.

V5yyfm0ket22euvmownq

Eid kommune

Søknadsfrist

søndag 29. april 2018

Kontaktpersonar

Linda Gotteberg