Prosjektleiar

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveg, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på 3 mrd. kroner.

Om stillingen:

Bygge- og eigedomstenesta har ansvaret for forvaltning, teknisk drift, vedlikehald, utvikling og service knytt til alle fylkeskommunale eigedommar. Bygge- og eigedomstenesta står framføre ei aukande arbeidsmengde i gjennomføring av planlagde prosjekt, og avdelinga har no ledig stilling som: Prosjektleiar 

Arbeidsoppgåvene vil vere prosjektleiing av større og mindre byggeprosjekt. Dette gjeld ansvar og leiing i ulike organisasjons- og entreprisemodellar. Prosjektleiar har eit overordna ansvar for gjennomføring, økonomiske styring og rapportering i samsvar med gjeldane rutinar. 

Vi krev:

  • Utdanning som sivilingeniør/master innan byggfag. 
  • Dokumentert relevant arbeidserfaring kan oppheve krav til høgare utdanning. 
  • Minimum to års arbeidserfaring som prosjektleiar 

Vi legg vekt på:

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
  • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne 
  • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar 
Vi kan tilby:
  • Løn etter avtale 
  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 
  • Fleksibel arbeidstid 
  • Fylkeskommunen bidreg også med hjelp til å skaffe bustad og dekking av flytteutgifter

Fylkeskommunen nyttar nynorsk. Arbeidsstaden er Fylkeshuset på Leikanger.

På heimesida vår: www.sfj.no finn du meir informasjon om fylkeskommunen. 

Nærmare opplysningar får du bygge- og eigedomssjef Jan Tore Rosenlund, tlf. 916 74 735. 

Søknad sender du ved å bruke elektronisk søknadsskjema du finn under ledige stillingar på www.sfj.no 

Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju.

Søknadsfrist: 8. april 2018

Gvcswvva2qryekdl5vgp

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Søknadsfrist

8. april 2018

Kontaktpersonar

Bygge- og eigedomssjef Jan Tore Rosenlund