Fastlegeheimel

Førde kommune har 15 fastlegar, 1 turnuslege, 50% kommuneoverlege og 100% sjukeheimslege. Fastlegane har felles gruppepraksis i nyoppussa lokale. Fastlegane er sjølvstendig næringsdrivande og  betalar for utgiftene til drift av legesenteret etter ein avtalt fordelingsnøkkel. Vi er stolte av eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og hjelpepersonell. Legesenteret nyttar System X som journalsystem.


Om stillinga:

Fastlegeheimelen er ledig frå 1. oktober 2018. Det er minimum 700 pasientar på denne lista. Ein må rekne med inntil 7,5 timar kommunalt arbeid per veke. Det er ingen kostnader knytt til oppstart i heimelen.
Kommunen deltek i eit interkommunalt legevaktsamarbeid med 9 kommunar. Legevakta er lokalisert til akuttmottaket ved Helse Førde og har ansvar for legevakt, KAD-sengar og legevaktsentral. Legevakta er fullt bemanna med hjelpepersonell heile døgnet og det er til ei kvar tid to legar til stades på vakt. Begge er fastløna med gode vilkår i 18-delt vakt. Legevakta ligg i eigne, nye lokale ved sjukehuset.


Det vil ved tilsetting bli lagt vekt på at søkjaren er personleg skikka, kan vise til gode samarbeidsevne og snakkar/skriv godt norsk. Søkjar må vere spesialist i allmenn medisin eller starte på spesialiseringa ved tilsetjing. Politiattest må leggast fram ved tilsetjing.


Arbeidsstad er for tida:

Førde legesenter, Langebruvegen 28, 6802 Førde.

Søknad:

Du søkjer med vårt elektroniske søknadsskjema, oppgje sak nr. 18/809.

Opu7b8uj3s1pbxr9glab

Førde kommune

Søknadsfrist

5. april 2018

Kontaktpersonar

Knut Erik Folland

Øystein Furnes

Mariann Kapstad