Fagarbeidar - Hove Aktivitetssenter

Ledig stilling som fagarbeider ved Hove Aktivitetssenter


100 prosent fast stilling

Stillinga er ledig frå 01.06.2018.

Hove Aktivitetssenter er ei lita bedrift i kommunal eige.

Aktivitetssenteret er eit dagtilbod for menneske  som treng tilrettelagde arbeidsoppgåver.

Pr. i dag driv vi ei tekstilavdeling og ein snikkarverkstad. 

Det kan verte aktuelt å utvide brukargruppa med nye oppgåver.

Vi ynskjer 

• Utvikle drifta og utvide tilbodet

• Skape gode, meiningsfulle dagar for brukarane 

• Skape eit godt samhald i brukargruppa

• Være ein arena for trivsel og meistring i trygge omgjevnader arbeidsoppgåver

• Opprettehalde og utvikle eit fagmiljø med motiverte medarbeidarar

• Tilrettelegging av meiningsfylle arbeidsoppgåver til brukargruppe med ulike behov

• Støtte og oppfølging av arbeidet som blir gjennomført

Kvalifikasjonar/eigenskapar

• Vi ønskjer at du har fagbrev som tømrar og/eller møbelsnekkar

• At du kan arbeide sjølvstendig

• At du er kreativ og initiativrik med motivasjon til å utvikle ein spennande arbeidsplass

• At du er god på samhandling med andre

• At du har relasjonskompetanse

• At du er ein pådrivar til endring- og utviklingsarbeid

Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt

For meir informasjon ta kontakt med Sabine Tanzer, telefon 905 63 047.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege (jf Off.lova § 25)

Tilsetjing etter gjeldande lover og avtaleverk. Gode pensjonsordningar.

Søknad sendast elektronisk.

Søknadsfrist 23.03.2018.

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

22. mars 2018

Kontaktpersonar

Sabine Tanzer