Fagarbeidar - teknisk teneste

Det er ledig følgjande stilling ved avdeling for tekniske tenester –eigedom.

100% fast stilling som fagarbeider.

Snarleg tiltreding. 

Sentrale arbeidsoppgåver:

• Drift og vedlikehald av kommunale bygg og eigedomar, inkl. tekniske installasjonar.

• Kommunale oppgåver vedr. handtering og rep./vedlikehald av hjelpemiddel. 

Kvalifikasjonar:

• Fagbrev innafor bygg- og anleggsfag, elektrofag og/eller rørleggjarfag er ønskjeleg.

• Allsidig praksis frå byggjearbeid anten som bygningsarbeider, tømrar, rørleggjar eller elektrikar.

• Må kunne arbeide sjølvstendig, vere resultatorientert, kvalitetsbevist og fleksibel. 

• Beherske norsk skrifteleg og munnleg. 

• Minimuskrav til førarkort: kl. B

Den som vert tilsett må kunne disponere eigen bil i tenesta.

For meir informasjon om stillingane ta kontakt med fagansvarleg eigedom Geir-Ove Liseth på tlf. 57 85 85 00.

Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege 

(viser til Off.lova § 25).

Tilsetjing etter gjeldande lover og avtaleverk. Pliktig trekk i KLP.

Søknad sendast elektronisk. 

Søknadsfrist 2. april 2018

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

2. april 2018

Kontaktpersonar

Geir-Ove Liseth