Har du lyst til å arbeide i Lustraskulen?

Luster kommune vil frå august 2018 få ledige undervisningsstillingar ved skulane våre. Dette kan bli både faste stillingar og vikariat/mellombelse stillingar.

På vår heimeside: www.luster.kommune.no vil du finne meir  informasjon om kommunen vår,  om Lustraskulen og kva slags kompetanse me treng. Der finn du og elektronisk søknadsskjema som du  må nytte når du søkjer.

Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å kontakte rektorane/styrarane ved dei ulike skulane eller kommunalsjef oppvekst Knut Åge Teigen.

Elektronisk søknadsskjema finn du på: www.luster.kommune.no

Segefnopddmhm8lwqd8n

Luster kommune

Søknadsfrist

4. april 2018

Kontaktpersonar