Helsefagarbeidar

Ynskjer du å arbeide i eit omsorgsytande yrke?

 
Vi har ledig stilling som helsefagarbeidar.

Stillingstype: Fast

Stillingsprosent: 50

Arbeidsstad: Heimetenesta Stadlandet

Arbeidstid: Turnus
 

Stilling ledig frå 01.05.2018
 

Arbeidsoppgåver

* Hovudarbeidsoppgåvene er å yte gode tenester til menneske med ulike bistandsbehov. Dette inneberer dagleg oppfylging i tillegg til opplæring og utvikling i dagleglivets ferdigheiter.

* Ansvarsoppgåver som ansvars-, primær- og sekundærkontakt, samt andre driftsoppgåver.

 * Praktisk bistand, legge til rette for og rettleie bebuarane, i tråd med eininga og bustaden sine rutinar og vedteke mål, i og utanfor bustaden.

 * Dagleg rapportering i kommunen sine elektroniske pasientjournalsystem.
 

Ta kontakt med tenesteleiar Åshild Bruland for meir informasjon om stillinga. 

979 90 462 / ashild.bruland@selje.kommune.no

Ved tilsetting må godkjent politiattest leggast fram.
Tilsetting skjer etter kommunalt avtaleverk og på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar.
Kommunen har gode pensjons- og personalforsikringsordningar.
Det vert teke atterhald om endring av tenestestad, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpassingar i stillinga sitt innhald etter kommunen sin skiftande behov. Vi vil difor krevje høg fleksibilitet av våre tilsette.

Snkgsiusthvwobrrmtcp

Selje kommune

Søknadsfrist

8. mars 2018

Kontaktpersonar

Åshild Bruland