Helgestillingar i Heimetenesta

Heimetenesta held til på Helsetunet og er delt i 3 soner som yter tenester innanfor heimesjukepleie, heimehjelp, tryggleiksalarm, matombringing og dagsenter for eldre. Eininga har totalt ca. 70 årsverk.

Vi har fylgjande ledige stillingar: 

  • faste helgestillingar som helsefagarbeidar i ulike stillingsstorleikar, 14 - 21 %

Krav til søkjar:

  • autorisert helsefagarbeidar
  • samarbeidsvillig og fleksibel
  • stor arbeidskapasitet
  • løysingsorientert
  • gode norskkunnskapar

Vi ynskjer deg som har:

  • kjennskap til data, vi nyttar fagprogrammet Gerica
  • erfaring frå liknande arbeid
  • førarkort klasse B

Vi tilbyr varierte og spennande arbeidsoppgåver.

Dersom det ikkje melder seg søkjarar med relevant utdanning, kan andre med kunnskap og interesse for arbeid med stell og pleie av menneske med ulike hjelpebehov vere aktuelle. Dei vil i så fall få tilbod om mellombels tilsetjing. Høgskulestudentar som tar helse- og sosialfagleg utdanning har eigen lønsstige med stigande løn undervegs i studiet.

Søknaden må innehalde referansar.

Opu7b8uj3s1pbxr9glab

Førde kommune

Søknadsfrist

27. august 2017

Kontaktpersonar

Fagleiar Camilla Sørensen

Fagleiar Margot Dvergsdal

Fagleiar Sissel Reed

Einingsleiar Camilla Elvebakk Stein