Fiskeridirektoratet Region Vest Hovedbilde
Fiskeridirektoratet Region Vest

Fiskeridirektoratet Region Vest

Gate 1, nr. 108
6700 Måløy

http://www.fiskeridir.no

postmottak@fiskeridir.no

Kontakt

Om oss

Fiskeridirektoratet Region Vest - en spennende arbeidsplass i Måløy.

Fiskeridirektoratets oppgave er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marintmiljø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 500 ansatte. Rundt 260 av disse er ved våre region- og fiskerikontor langs kysten og resten ved hovedkontoret i Bergen. Regionkontoret i Måløy (20 ansatte) har saman med distrikstkontoret i Bergen (17 ansatte) Sogn og Fjordane og Hordaland som arbeidsfelt.

Arbeidet vårt er delt inn i tre fagområder:

Havressurs


Det er viktig å forstå at Norge ikke bestemmer over de norske bestandene av villfisk alene. Mer enn 90 prosent av denne fisken forvaltes i samarbeid med andre nasjoner. Vi må tenke på fisken og havmiljøet, på menneskene og næringen langs kysten og på at folk også i framtiden skal kunne spise og leve av ressursene i havet.

Akvakultur


Akvakulturnæringen er en dynamisk og ekspansiv eksportnæring med sterkt internasjonalt fokus. Næringen skaper større verdier enn de tradisjonelle fiskeriene og er svært viktig for Norge. Det er fiskerimyndighetene som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av akvakulturnæringen i Norge.

Bruk av hav og kystsone

Konkurrransen om arealer i nære havområder og kystsonen øker. Det er derfor viktig med tett samarbeid mellom mange etater for å sikre bærekraftig bruk av disse områdene. Vi deltar i plan- og næringsutvikling i tett samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og andre etater.

Det beste med å jobbe med oss

Hos oss får du;

* delta i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø

* ha kontakt med og samarbeide med næringsaktørar, forskningsmiljø og andre andre etater

* gode muligheter for individuell kompetanseutvkling

* gode arbeidsforhold

Fiskeridirektoratet Region Vest Kulturbilde

Ledige stillingar